RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

przeprowadzonej w PP-P w Myszyńcu w roku szkolnym 2016/17

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/17 było wymaganie

IV.4. „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej:

Teresa Podkowińska

Marzena Zapadka

Katarzyna Bil

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie……………………………………………………………………………………………….…………………..   3

Charakterystyka wymagań………………………………………………………………………………………………….   4

Cel ewaluacji wewnętrznej…………………………………………………………………………..……….………….   5

Opis zastosowanej metodologii………………………………………………………………………..………..………   6

Źródła informacji zastosowane w badaniu………………………………………………………….….…………..   7

Prezentacja wyników ankiety…………………………………………………………………………….……….………   8

Analiza indywidualnych sprawozdań nauczycieli oraz treści zawartych na stronie internetowej poradni……………………………………………………………………………………….…….…………  19

Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej……………………………………………………….………..  20

Podsumowanie – wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron…………………….…………  27

Rekomendacje…………………………………………………………………………………………………………………..  30

Załącznik……………………………………………………………………………………………………………………………  31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE

 

Współpraca według W. Okonia to „współdziałanie ze sobą jednostek lub grup ludzi wykonujących swoje cząstkowe zadania, aby osiągnąć jakiś wspólny cel; opiera się na wzajemnym zaufaniu i lojalności oraz na podporządkowaniu się celowi, należycie uświadomionemu sobie przez wszystkie jednostki lub grupy”[1].

Współpraca motywuje każdego nauczyciela do indywidualnego rozwoju. Podczas współdziałania przekazują sobie wiedzę, zdobyte doświadczenie i uczą się od siebie nowych umiejętności. Dzięki temu stają się bardziej zaangażowani, aktywni i kreatywni w realizacji wspólnych działań, przedsięwzięć i projektów.

  Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej         w poradni w roku szkolnym 2016/17 dotyczącej współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia: [1]

 1. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, Wydawnictwo Żak, s. 318

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ

 

 

Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

 

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują ze sobą                w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem                i wspólnie rozwiązują problemy.

 

 

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

 

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych /planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie/ następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:

Poznanie przebiegu i efektów współpracy nauczycieli wynikających ze wspólnej realizacji         i organizowania procesów edukacyjnych.

 

Cele szczegółowe:

– opracowanie wniosków z ewaluacji /wskazanie mocnych i słabych stron współpracy      

   nauczycieli realizujących edukacyjne zadania placówki/;

– analiza porównawcza wyników badań, słabych stron i rekomendacji zawartych w raporcie

   z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

   w Myszyńcu w roku szkolnym 2014/2015;

– opracowanie rekomendacji, które będą uwzględnione w planie pracy poradni.

 

Pytania kluczowe:

 • Jakiego rodzaju działania podejmują nauczyciele wspólnie w celu organizacji i realizacji procesów edukacyjnych, /czyli jakie formy współpracy nauczycieli istnieją                w poradni/?
 • W jaki sposób nauczyciele wspierają siebie nawzajem w realizacji procesów edukacyjnych i doskonalenia własnej pracy?
 • Jakie korzyści wynikają z działań opierających się o współpracę nauczycieli?
 • Na jakiej podstawie następuje wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII

 

 

            W ewaluacji wewnętrznej zastosowano ankietę „Współpraca nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych” (opracowaną przez zespól ds. ewaluacji wewnętrznej poradni w roku szkolnym 2014/2015).

            W celu zebrania jak najrzetelniejszych informacji dodatkowo wykorzystano inne źródła, m.in., indywidualne sprawozdania nauczycieli za okres I semestru roku szkolnego 2016/2017 r. oraz stronę internetową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu: www.ppp.myszyniec.pl – za okres od 01.09.2016 r. do 31.05.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŹRÓDŁA INFORMACJI WYKORZYSTANE W BADANIU

 

            Ankiety anonimowe – uzyskano 12 uzupełnionych.

            Przeanalizowano 10 indywidualnych sprawozdań nauczycieli /za I semestr roku szkolnego 2016/17/ i notatki zamieszczone /od września 2016 r. do maja 2017 r./ na stronie internetowej poradni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACJA WYNIKÓW ANKIETY

            Wyniki przeprowadzonej ewaluacji, dotyczącej procesów edukacyjnych jako współdziałania nauczycieli.

            Ilość osób objętych badaniem ankietowym: 12

 

 1. Czy współpracuje Pan(i) z innymi nauczycielami w realizacji procesów edukacyjnych?

Tak       Nie       Dlaczego?

 

            Tak – 12 osób (100,00%)

 

Uzasadnieniem dla odpowiedzi „tak” były następujące stwierdzenia:

 

 • Ponieważ ważna jest dla mnie wymiana wiedzy i doświadczenia, ustalenie wspólnego obrazu dziecka podczas diagnozy czy terapii, cenię sobie również wspólne prowadzenie warsztatów ze współpracownikami;
 • Wielospecjalistyczne podjęcie działań przynosi o wiele bardziej wartościowe efekty, uwzględnia więcej obszarów funkcjonowania człowieka, wskazuje więcej jego mocnych stron, ale i ograniczeń,  w które we wspólnym procesie można a nawet trzeba uwzględnić;
 • Ponieważ praca zespołowa daje lepsze efekty, jest niezbędna podczas procesu diagnostycznego (np. wymiana informacji pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi diagnostycznych do potrzeb dziecka). Ponadto w organizacji imprez, akcji czy szkoleń pozwala na wykorzystanie potencjału poszczególnych członków zespołu, podzielenie się pracą (jest wtedy mniej męczące i absorbujące);
 • Współpraca przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy i działa na korzyść ucznia;
 • Współpracuję jeśli jest taka konieczność – jest to utrudnione ze względu na terenowy

charakter pracy;

 • Mamy wspólne dzieci w terapii;
 • Wspólne dzieci z WWRD, uczniowie zgłoszeni do badań;
 • Prowadzę wspólne zadania: zajęcia grupowe, spotkania z rodzicami i nauczycielami.
 1. Czy współdziałanie nauczycieli w ramach zespołów jest potrzebne?

Tak       Nie      Dlaczego?

           

             Tak – 11 osób (91,7 % )

            Nie – 1 osoba  (8,3 %):

 

Uzasadnienia dla odpowiedzi „tak”:

 

 • Dzięki temu można wymieniać wiedzę, szukać wspólnych sposobów na rozwiązywanie problemów, być bardziej efektywnym w roli terapeuty;
 • Wspólne działanie nauczycieli jest potrzebne, by oferować wyższą jakość oferty poradni p-p poszczególnym odbiorcom, ułatwia też pracę specjalistów – lepiej widzą ograniczenia i możliwości poradzenia sobie z nimi, ułatwia to stawianie realnych celów i oczekiwań w ramach podjętych oddziaływań;
 • Tak, ponieważ praca zespołowa daje lepsze efekty, jest niezbędna podczas procesu

diagnostycznego, (np. wymiana informacji pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi diagnostycznych do potrzeb dziecka). Ponadto w organizacji zajęć, warsztatów, imprez, akcji czy szkoleń pozwala na wykorzystanie potencjału poszczególnych członków zespołu, podzielenie się pracą (jest wtedy mniej męczące                 i absorbujące). Ważna jest także wymiana  doświadczeń, wiedzy czy informacji, aby problem był skutecznie i rzetelnie rozwiązany, a sprawa załatwiona;

 • Jest potrzebne z uwagi na dobro dziecka, ale trudne z uwagi na charakter placówki

i trudności interpersonalne;

 • Wymiana doświadczeń, obserwacji;
 • Potrzebna jest wymiana doświadczeń, zdobycie nowych informacji;
 • Każdy odpowiada za swoje zadania, a jednocześnie członkowie współpracują razem i wspierają w dążeniu do wspólnego celu.

 

Uzasadnienie dla odpowiedzi „nie”:

 

 • Nauczyciele powinni współpracować w sytuacjach codziennych na bieżąco.

 

 1. Czy Pani zdaniem współpraca nauczycieli w poradni układa się dobrze?

tak       raczej tak       raczej nie       nie       trudno powiedzieć

 

            Tak – 1 osoba (8,3 %)

            Raczej tak – 7 osób  (58,3%)

            Raczej nie – 2 osoby (16,7%) 

            Nie – 2 osoby (16,7%)

            Trudno powiedzieć – 0 osób (0 %)

 

 1. W jakim stopniu angażuje się Pani w prace zespołów?

Wysokim      średnim     niskim       nie interesuje mnie praca zespołowa

 

            Wysokim – 6 osób (50,0%)

            Średnim – 6 osób (50,0%)

            Niskim –  0 osób (0%)

            Nie interesuje mnie praca zespołowa – 0 osób (0%)

 

 1. Jak ocenia Pani zaangażowanie innych nauczycieli w pracę zespołów?

 

 • większość pracuje bardzo aktywnie – 6 osób (50,0%)
 • większość nie pracuje aktywnie – 1 osoba (8,3%)
 • tylko nieliczni są bardzo aktywni – 4 osoby (33,3%)
 • aktywni są tylko przewodniczący zespołów – 1 osoba (8,3%)
 1. Jakie formy współpracy między nauczycielami Pani preferuje?

 

 • praca w małych grupach 2-3 osobowych – 10 osób (83,3%) 
 • rozmowy indywidualne – 11 osób ( 91,7%)
 • praca w zespołach tematycznych, zadaniowych – 4 osoby (33,3%)
 • wymiana doświadczeń – 9 osób (  75,0%)
 • dyskusja na szerokim forum – 4 osoby ( 33,3%)
 • wspólne analizowanie, planowanie – 5 osób (41,7%)
 • wspólne działanie w praktyce – 8 osób ( 66,7%)

 

 1. Proszę podać z kim najczęściej /dyrektor, pracownicy sekretariatu, psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI, rehabilitant/ współpracowała Pani w minionym roku szkolnym?

 

Uzyskane wyniki to:

 • logopeda – 11 osób (91,7%)
 • psycholog – 10 osób (83,3%)
 • pracownicy sekretariatu – 10 osób (83,3%)
 • dyrektor – 9 osób (75,0%)
 • pedagog – 9 osób (75,0%)
 • rehabilitant – 7 osób (58,3%)
 • terapeuta SI – 6 osób (50,0%)

 

 1. W jakich formach współdziałania z innymi nauczycielami Pani uczestniczy?   

 

 • Dzielenie się wiedzą, wymiana informacji i doświadczeń – 11 osób (91,7%)
 • Wzajemne konsultacje w ramach procesu diagnostycznego, orzeczniczego -12 osób (100%)
 • Współpraca w tworzeniu optymalnych zaleceń postdiagnostycznych, terapeutycznych, proponowaniu rozwiązań – 8 osób (66,7%)
 • Obserwacja skuteczności proponowanych działań pomocowych/naprawczych oraz współpraca w modyfikowaniu programów terapii – 2 osoby (16,7%)
 • Współpraca w przygotowywaniu i realizacji konferencji/spotkań dla pedagogów, nauczycieli – 4 osoby (33,3%)
 • Współpraca w organizowaniu i realizacji warsztatów w ramach pedagogizacji rodziców; ewaluacji prowadzonych zajęć – 6 osób (50,0%)
 • Praca w zespołach zadaniowych/jakich: WWRD, zespoły ds. trudności edukacyjnych, ewaluacji wewnętrznej – 6 osób (50,0%)
 • Tworzenie programów/jakich: indywidualnych programów terapii oraz interdyscyplinarnych programów WWRD – 5 osób (41,7%)
 • Redakcja ulotek informacyjnych, informacji medialnych z działalności poradni lub in./jakich – 4 osoby (33,3%)
 • Tworzenie i analiza ankiet w ramach ewaluacji wewnętrznej, pracy zespołu WWRD – 0 osób (0 %),   indywidualnych programów terapii oraz interdyscyplinarnych programów WWRD –  5 osób (41,7%),
 • Tworzenie strony www.poradnia – 4 osoby (33,3%)
 • Przygotowywanie  imprez świątecznych w ramach realizacji zajęć edukacyjno-terapeutycznych z dzieckiem i jego rodziną – 7 osób (58,3%),
 • Organizacja wycieczek – 2 osoby (6,7%),
 • Inne – tworzenie gazetek ściennych, wspólne warsztaty, szkolenia – 3 osoby (25,0%)

 

 1. W jakich najczęściej i z czego to wynika?

 

 • Z oferty poradni i realizacji własnych planów pracy /zajęcia grupowe, warsztaty, spotkania z rodzicami i nauczycielami/;
 • W zespole WWRD ze względu na wspólne dzieci – prowadzenie terapii, opracowywanie programu interdyscyplinarnego, sprawozdania semestralnego, rocznego, karty obserwacji;
 • Współpraca w tworzeniu optymalnych zaleceń postdiagnostycznych, terapeutycznych, proponowaniu rozwiązań;
 • Dzielenie się wiedzą, wymiana informacji i doświadczeń, wynika to z pracy z dziećmi  z różnorakimi niepełnosprawnościami;
 • Wzajemne konsultacje w ramach procesu diagnostycznego/orzeczniczego – wynika to z pilnego zapotrzebowania /bez tego proces diagnostyczny jest niepełny/                      i z możliwości kontaktu na bieżąco, w siedzibie PP-P;
 • Najczęściej współpracuję w ramach tworzenia opinii i orzeczeń oraz realizacji zadań zespołu WWRD i wynika to z potrzeb placówki;
 • Dzielenie się wiedzą, wymiana informacji i doświadczeń;
 • Współpraca w organizowaniu i realizacji warsztatów w ramach pedagogizacji rodziców, ewaluacji prowadzonych zajęć;
 • Praca w zespołach zadaniowych;
 • Najczęściej są to zadania wynikające z zadań psychologa zatrudnionego w PP-P;
 • W przygotowywaniu imprez w ramach WWRD;
 • Podnosi się jakość i skuteczność udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poprzez wymianę doświadczeń wzbogaca się wiedza i wzrastają kompetencje.

 

 1. W jaki sposób nauczyciele współpracują w tworzeniu procesów edukacyjnych                     i jakie są tego wymierne efekty?

 

 • Opracowanie planów pracy – 7 osób (58,3%)
 • Opracowanie ofert poradni – 8 osób (66,7%)
 • Planowanie i organizacja imprez, uroczystości – 9 osób (75,0%)
 • Opracowanie interdyscyplinarnych programów terapii dla dzieci objętych WWRD – 9 osób (75,0%)
 • Ustalanie działań podejmowanych w terenie – 8 osób (66,7%)
 • Wymiana doświadczeń, metod pracy z uczniem, współpracy z nauczycielami

i rodzicami –  10 osób (83,3%)

 • Planowanie i organizacja imprez, uroczystości – 9 osób (75,0%)
 • Wspólne opracowywanie pomocy postdiagnostycznych – 3 osoby (25,0%)
 • Dzielenie się ze współpracownikami informacjami z udziału w szkoleniach, konferencjach – 6 osób (50,0%)
 • Inne/jakie?                                                                                                                        

– wspólne planowanie procesu diagnostycznego i monitorowanie procesu terapii

 – 1   osoba (8,3%)                                                                                                                                    – analiza środowiska rodzinnego – 1 osoba (8,3%)

 

 1. Które sposoby pracy zespołowej są najskuteczniejsze w warunkach pracy poradni                i jakie są tego wymierne efekty?

 

 • planowanie i organizacja imprez i uroczystości;
 • opracowanie interdyscyplinarnych programów dla dzieci objętych WWRD;
 • ustalanie działań podejmowanych w terenie – 2 osoby;
 • wymiana informacji w małych zespołach dotycząca konkretnych spraw – procesu diagnostycznego, terapeutycznego;
 • dzielenie się doświadczeniami;
 • w zależności od bieżących potrzeb klientów placówki sprawdzają się różnorodne sposoby pracy;
 •  jest to również uwarunkowane osobowością, temperamentem, stylem pracy poszczególnych osób;
 • istotny wpływ mają pomieszczenia jakimi dane osoby dysponują, ograniczona liczba osób podczas zajęć grupowych;
 • opracowanie planów pracy;
 • wszystko co dotyczy WWRD;
 • WWRD, stały kontakt specjalistów, kompleksowa diagnoza;
 • Najskuteczniejszą formą pracy zespołowej jest większość z wymienionych powyżej   w przypadku dobrej atmosfery. Niestety poprzez działania polegające na skłócaniu ze sobą ludzi współpraca jest znacznie utrudniona. Atmosfera pracy w poradni jest niekorzystna, co odbija się na obniżeniu jakości świadczonych przez placówkę usług. Jest to proces nasilający się od lat, co potwierdzają częste zmiany personalne;
 • prowadzenie wspólnych działań z osobami, z którymi jest częsty kontakt w poradni lub gabinetach terenowych;
 • zebrania zespołów np. WWRD – efektem jest zorganizowanie i ustalenie /przyznanie/ rodzajów terapii, opiekunów, godzin a także omówienie efektów podejmowanych oddziaływań w celu dalszych zmian. Skuteczna jest także wymiana informacji np. mailowa – stworzenie interdyscyplinarnych programów lub tworzenie opinii i orzeczeń;
 • opracowywanie interdyscyplinarnych programów terapii dla dzieci objętych WWRD przez zespół. Skuteczna jest również wspólna wymiana doświadczeń, metod pracy      z uczniem. Daje to możliwość spojrzenia na dziecko/ucznia z innej perspektywy;
 • wspólne planowanie procesu diagnostycznego skutkuje to udzielaniem najefektywniejszej pomocy w ramach działań PPP;
 • wymiana doświadczeń, skutkuje to stosowaniem nowo zdobytej wiedzy bez konieczności udziału w drogim szkoleniu;
 • Praca w małych grupach 2-3 osobowych – praca jest wtedy najbardziej efektywna, nie rozmywa się odpowiedzialność, członkowie muszą być zaangażowaniu w pracę,
 • rozmowy indywidualne – zapewniają koncentrację na rozwiązaniu problemu, skupienie;
 • praca w zespołach tematycznych, zadaniowych – członkowie zespołu koncentrują się na konkretnym zadaniu/ temacie – wykorzystują najpełniej swoje doświadczenia                    i kompetencje.

 

 1. Jaki jest stopień Pani zadowolenia z pracy zespołowej? Oceń w skali 1 – 6, gdzie 6 oznacza najwyższy stopień, a 1 najniższy.

 

1        2        3        4        5        6

 

            1 – 0 osób (0 %)

            2 – 2 osoby (16,7%)

            3 – 1 osoba (8,3%)

            4 – 1 osoba (8,3%)

            5 – 7 osób (58,3%)

            6 – 1 osoba (8,3%)

 1. Co należałoby zmienić w sposobach współdziałania nauczycieli?

 

Na pytanie udzielono następujących odpowiedzi:

 • podejście i zaangażowanie niektórych osób do wykonywania zadań we współpracy- odmawiają, nie mają czasu, zrzucają zadania na innych członków zespołu, wykorzystują ich, co utrudnia, a czasem uniemożliwia współdziałanie;
 • włączenie pracy zespołowej w pensum; infrastruktura w postaci tzw. pokoju nauczycieli;
 • w celu nawiązania lepszej współpracy pomogłoby zadbanie o stworzenie lepszej organizacji pracy w zespole oraz zwiększenie motywacji do działania;
 • prośba, żeby wszyscy odbierali wiadomości mailowe w krótkim czasie;
 • częstotliwość spotkań;
 • uaktywnić osoby mało zaangażowane we współpracę; zachować proporcje w obarczaniu niektórych osób dodatkowymi obowiązkami; zadbanie o miłą i przyjazną atmosferę w poradni; sprawiedliwe egzekwowanie ustaleń i traktowanie wszystkich tak samo, bez faworyzowania niektórych osób;
 • sposób zarządzania;
 • atmosferę;
 • zadbać o zdrową atmosferę; motywować chęć i wolę (?) współpracy; więcej empatii i zrozumienia;
 • spotkania z zespołem twarzą w twarz;
 • wzmocnić istniejące pozytywne formy współdziałania;
 • pracownicy komunikują się ze sobą, wspólnie ustalają formy i sposoby współpracy. Nie widzę potrzeby zmian;
 • warto zadbać o przyjazną i sprzyjającą współpracy atmosferę w pracy. Obecnie                                                                                    z uwagi na pracę w terenie, rzadkie spotkania z innymi pracownikami i dużą ilość obowiązków, wymiana doświadczeń między współpracownikami jest ograniczona. Istnieje wiele podziałów w zespole, które również nie zachęcają do wymiany. Panuje atmosfera nastawiona na efekty i ilość, co nie sprzyja jakości, a powoduje presję          i napięcie.

 

 

 1. Jakie czynniki sprzyjają współpracy nauczycieli:

 

 • praca w małych zespołach – 8 osób (66,7%)
 • wspólny cel – 10 osób (83,3%)
 • motywacja do działania – 11 osób (91,7%)
 • dobra organizacja pracy w zespole – 7 osób (58,3%)
 • przyjecie odpowiedzialności za powierzone role – 10 osób (83,3%)
 • dysponowanie czasem –   7 osób (58,3%)
 • ścisły nadzór przełożonych nad pracą zespołu – 2 osoby (16,7%)
 • przyjazna atmosfera –  9 osób (75%)
 • inne/jakie:

            – pomieszczenie do pracy zespołowej, praca zespołowa w godzinach pracy;

            – dobro dziecka;

            – sprawiedliwe i życzliwe traktowanie pracowników przez przełożonego.

 

 1. Jakie czynniki utrudniają współpracę nauczycieli:

 

 • duży zespół – 4 osoby (33,3%)
 • rozbieżne cele – 10 osób (83,3%)
 • nadmiar zadań do wykonania w krótkim czasie – 7 osób (58,3%)
 • brak motywacji do działania – 8 osób (66,7%)
 • małe zaangażowanie w pracę zespołu jego członków – 9 osób (75%)
 • niechęć do zmian – 4 osoby (33,3%)
 • wygodnictwo – 6 osób (50%)
 • inne/jakie:

            – nieprzyjazna atmosfera, strach, umniejszanie osiągnięć, cechy charakterologiczne        poszczególnych osób;

            – praca w gabinetach terenowych, co utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia                                                                                                     spotkanie się i omówienie sytuacji diagnostycznej dziecka; atmosfera w poradni;           brak poczucia sprawiedliwości, brak woli do rozmowy i rozwiązania problemów;

            – brak infrastruktury; współpraca wymagana poza godzinami pracy – brak poczucia         wynagrodzenia za pracę, co w dzisiejszych czasach jest ważne z uwagi na koszty              życia;

            – niejasne zadania do wykonania, brak określonych funkcji i ról pełnionych – kto jest        za co odpowiedzialny, nierówne traktowanie pracowników przez przełożonego;

            – „zła” atmosfera;

            – zła atmosfera w pracy; konflikt między dyrektorem a pracownikami w wyniku czego     zespół jest „podzielony”;

            – różne godziny i miejsca pracy;

            – różne godziny pracy, różnorodne zadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA INDYWIDUALNYCH SPRAWOZDAŃ NAUCZYCIELI ORAZ TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ PORADNI

 

            Analizując sprawozdania można wyciągnąć wnioski, iż nauczyciele podejmują wspólnie różnorodne działania w celu organizacji i realizacji procesów edukacyjnych. Współpraca ma miejsce między różnymi specjalistami poradni. Nauczyciele podejmują wspólne działania w parach oraz w grupach.

 

 

Przykładem wymienionej powyżej współpracy są następujące działania:

 

 • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży;
 • spotkania mediacyjne z uczniami;
 • spotkania z rodzicami i nauczycielami, również w ramach rad szkoleniowych;
 • organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców;
 • współpraca w tworzeniu gazetek ściennych oraz artykułów na stronę internetową;
 • współpraca nauczycieli w ramach zespołów tematycznych;
 • aktywizowanie dzieci w czasie przerw od zajęć edukacyjnych poprzez organizację zajęć feryjnych;
 • organizowanie dni bezpłatnych diagnoz.

 

 

 

 

 

 

 

OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

 

 

 1. Jakiego rodzaju działania podejmują nauczyciele wspólnie w celu organizacji                           i realizacji procesów edukacyjnych, (czyli jakie formy współpracy nauczycieli istnieją w poradni)?
 • rozmowy indywidualne – 11 osób (91,7%)
 • praca w małych grupach 2-3 osobowych – 10 osób (83,3%) 
 • wymiana doświadczeń – 9 osób (75,0%)
 • wspólne działanie w praktyce – 8 osób (66,7%)
 • wspólne analizowanie, planowanie – 5 osób (41,7%)
 • praca w zespołach tematycznych, zadaniowych – 4 osoby (33,3%)
 • dyskusja na szerokim forum – 4 osoby (33,3%)

 

            Ankietowani nauczycieli wskazali, że najczęściej podejmują rozmowy indywidualne – 11 osób (91,7%)o oraz pracują w małych grupach – 10 osób (83,3%). Owocną według nich formą współpracy jest wymiana doświadczeń – 9 osób (75,%), następnie wspólne działanie                w praktyce – 8 osób (66,7%).

            Najrzadziej wybieraną formą były: dyskusje na szerokim forum – wskazały na nią 4 osoby (33,3%) oraz praca w zespołach tematycznych, zadaniowych – również 4 osoby (33,3%).

 

 

 

 

 

 

Porównanie z wynikami badań z roku szkolnego 2014/2015 w %

 

Działania podejmowane wspólnie    przez nauczycieli Rok szkolny                       2016/2017 Rok szkolny                       2014/2015
rozmowy indywidualne 91,7% 65,2%
praca w małych grupach 2-3 osobowych 83,3% 78,3%
wymiana doświadczeń 75,0% 78,3%
wspólne działanie w praktyce 66,7% 60,8%
wspólne analizowanie, planowanie 41,7% 47,8%
praca w zespołach tematycznych, zadaniowych 33,3% 34,7%
dyskusja na szerokim forum 33,3% 21,8%

 

 1. W jaki sposób nauczyciele wspierają siebie nawzajem w realizacji procesów edukacyjnych i doskonaleniu własnej pracy?

 

 • Wzajemne konsultacje w ramach procesu diagnostycznego, orzeczniczego – 12 osób (100%)
 • Dzielenie się wiedzą, wymiana informacji i doświadczeń – 11 osób (91,7%)
 • Współpraca w tworzeniu optymalnych zaleceń postdiagnostycznych, terapeutycznych, proponowaniu rozwiązań – 8 osób (66,7%)
 • Przygotowywanie  imprez świątecznych w ramach realizacji zajęć edukacyjno-terapeutycznych z dzieckiem i jego rodziną – 7 osób (58,3%),
 • Współpraca w organizowaniu i realizacji warsztatów w ramach pedagogizacji rodziców; ewaluacji prowadzonych zajęć – 6 osób (50,0%)
 • Praca w zespołach zadaniowych: WWRD, zespoły ds. trudności edukacyjnych, ewaluacji wewnętrznej – 6 osób (50,0%)
 • Tworzenie indywidualnych programów terapii oraz interdyscyplinarnych programów WWRD – 5 osób (41,7%),
 • Redakcja ulotek informacyjnych, informacji medialnych z działalności poradni – 4 osoby (33,3%)
 • Tworzenie strony www. poradni – 4 osoby (33,3%)
 • Współpraca w przygotowywaniu i realizacji konferencji/spotkań dla pedagogów, nauczycieli – 4 osoby (33,3%)
 • Inne – tworzenie gazetek ściennych, wspólne warsztaty, szkolenia –  3 osoby  (25,0%)
 • Obserwacja skuteczności proponowanych działań pomocowych/naprawczych oraz współpraca w modyfikowaniu programów terapii – 2 osoby (16,7%)
 • Organizacja wycieczek – 2 osoby (16,7%),

            Zgodnie z wypowiedziami ankietowanych  najbardziej efektywną formą wsparcia                     i współpracy są wzajemne konsultacje w ramach procesu diagnostycznego, orzeczniczego (100%) oraz dzielenie się wiedzą, wymiana informacji i doświadczeń (91,7%). Ponad połowa respondentów współpracuje w tworzeniu optymalnych zaleceń postdiagnostycznych, terapeutycznych, proponowaniu rozwiązań (66,7%) oraz przygotowywanie  imprez świątecznych w ramach realizacji zajęć edukacyjno-terapeutycznych z dzieckiem i jego rodziną (58,3%).

            Najrzadziej wybieranymi formami są: obserwacja skuteczności proponowanych działań pomocowych/naprawczych oraz współpraca w modyfikowaniu programów terapii (16,7%) oraz organizacja wycieczek (16,7%),

 

 

 

 

 

 

Porównanie z wynikami badań z roku szkolnego 2014/2015 w %

 

Wzajemne wspieranie się przez nauczycieli Rok szkolny                       2016/2017 Rok szkolny                       2014/2015
wzajemne konsultacje w ramach procesu diagnostycznego, orzeczniczego 100% 82,6%
dzielenie się wiedzą, wymiana informacji i doświadczeń 91,7% 95,6%
współpraca w tworzeniu optymalnych zaleceń postdiagnostycznych, terapeutycznych, proponowaniu rozwiązań 66,7%) 52,1%
przygotowywanie imprez świątecznych w ramach realizacji zajęć edukacyjno-terapeutycznych z dzieckiem i jego rodziną 58,3% 95,6%
współpraca w organizowaniu i realizacji warsztatów w ramach pedagogizacji rodziców; ewaluacji prowadzonych zajęć 50,0% 43,5%
praca w zespołach zadaniowych: WWRD, zespoły ds. trudności edukacyjnych, ewaluacji wewnętrznej 50,0%  
tworzenie indywidualnych programów terapii oraz interdyscyplinarnych programów WWRD 41,7%  
redakcja ulotek informacyjnych, informacji medialnych z działalności poradni 33,3% 43.5%
tworzenie strony www. poradni 33,3% 47,8%
współpraca w przygotowywaniu               i realizacji konferencji/spotkań dla pedagogów, nauczycieli 33,3% 47,8%
Inne – tworzenie gazetek ściennych, wspólne warsztaty, szkolenia 25,0%  
Obserwacja skuteczności proponowanych działań pomocowych/naprawczych oraz współpraca w modyfikowaniu programów terapii 16,7% 4,5%
Organizacja wycieczek 16,7%  

 

 1. Jakie korzyści wynikają z działań opierających się o współpracę nauczycieli?

 

Uzyskane wyniki to:

 • logopeda – 11 osób (91,7%)
 • psycholog – 10 osób (83,3%)
 • pracownicy sekretariatu – 10 osób (83,3%)
 • dyrektor – 9 osób (75,0%)
 • pedagog – 9 osób (75,0%)
 • rehabilitant – 7 osób (58,3%)
 • terapeuta SI – 6 osób (50,0%)

            Ankietowani podali, iż najczęściej współpracowali z /kolejność wg częstości wskazań/: z logopedami, psychologami, pracownikami sekretariatu, dyrektorem, pedagogami, rehabilitantem, terapeutą SI.

            Współpraca dotyczyła, m.in., oferty poradni i realizacji własnych planów pracy /zajęcia grupowe, warsztaty, spotkania z rodzicami i nauczycielami/; praca w zespole WWRD ze względu na wspólne dzieci – prowadzenie terapii, opracowywanie programu interdyscyplinarnego ,sprawozdania semestralnego, rocznego, karty obserwacji; współpraca  w tworzeniu optymalnych zaleceń postdiagnostycznych, terapeutycznych, proponowaniu rozwiązań; dzielenie się wiedzą, wymiana informacji i doświadczeń, wynika to z pracy                z dziećmi z różnorakimi niepełnosprawnościami.

            Pracownicy Poradni podejmują bardzo różnorodne formy wzajemnej współpracy, jedne okazjonalnie, inne stale, co wynika ze specyfiki działalności diagnostyczno-orzeczniczo-terapeutycznej placówki, jej działań edukacyjnych, stymulująco-wspierających    i profilaktyczno-wychowawczych; przydziału obowiązków i terenu, harmonogramu pracy       i potrzeb środowiska.

Współpraca specjalistów podnosi jakość świadczonych usług na rzecz osób korzystających z oferty placówki lub wynikających z potrzeb środowiska.

 

Porównanie z wynikami badań z roku szkolnego 2014/2015 w %

 

Współpraca Rok szkolny                       2016/2017 Rok szkolny                       2014/2015
psycholog 83,3% 78,3%
logopeda 91,7% 73,9%
pedagog 75,0%) 65,2%
dyrektor 75,0%               52,1%
terapeuta SI 50,0%               47,8%
pracownicy sekretariatu 83,3% 47,8%
rehabilitant 58,3%               43,5%

 

 1. Na jakiej podstawie następuje wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych?

 

            Ankietowani w swoich wypowiedziach uznali, że zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych następują na podstawie wzajemnych konsultacji i dzielenia się wiedzą. Sposoby pracy zespołowej dobierane są do konkretnych planów i działań. Zawarte są w ofercie poradni i opracowywanych planach pracy.

Uzyskane wyniki z aktualnej ankiety jak i wcześniejszej ewaluacji są zbieżne, co wskazuje na potrzebę wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracę podczas procesu diagnostycznego i orzeczniczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

 

WNIOSKI Z BADAŃ W POSTACI MOCNYCH I SŁABYCH STRON

 

            W wyniku przeprowadzonej ewaluacji tego obszaru stwierdza się, że w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Wszyscy ankietowani współpracują z innymi nauczycielami w realizacji procesów edukacyjnych i uważają, że takie współdziałanie nauczycieli jest potrzebne. 91,3% angażuje się we wspólną pracę, w tym 50% w stopniu wysokim, 50% w stopniu średnim.

            Według 8,3% ankietowanych współpraca nauczycieli w poradni układa się dobrze, przy czym (58,3% odpowiedzi „raczej tak” wskazywać może na niedosyt w tym zakresie – mimo, że nauczyciele oceniają, iż większość (50% odpowiedzi) pracuje bardzo aktywnie. Świadczy to o wysokich wzajemnych wymaganiach  ankietowanych nauczycieli co do zaangażowania w pracę zespołową.

            16% ankietowanych wskazało, że współpraca nauczycieli nie układa się dobrze.

 

Jako słabe strony współdziałania nauczyciele wskazali:

 • rozbieżne cele – 10 osób (83,3%)
 • małe zaangażowanie w pracę zespołu jego członków – 9 osób (75%)
 • brak motywacji do działania – 8 osób (66,7%)
 • nadmiar zadań do wykonania w krótkim czasie – 7 osób (58,3%)
 • wygodnictwo – 6 osób (50%)
 • duży zespół – 4 osoby (33,3%)
 • niechęć do zmian – 4 osoby (33,3%)

Ponadto wskazano na: 

            – nieprzyjazną atmosferę, strach, umniejszanie osiągnięć, cechy charakterologiczne  poszczególnych osób;

            – pracę w gabinetach terenowych, co utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia spotkanie się i omówienie sytuacji diagnostycznej dziecka; atmosfera w poradni; brak poczucia sprawiedliwości, brak woli do rozmowy i rozwiązania problemów;

            – brak infrastruktury; współpraca wymagana poza godzinami pracy – brak poczucia wynagrodzenia za pracę, co w dzisiejszych czasach jest ważne z uwagi na koszty życia;

            – niejasne zadania do wykonania, brak określonych funkcji i ról pełnionych – kto jest za co odpowiedzialny, nierówne traktowanie pracowników przez przełożonego;

            – „złą” atmosferę;

            – konflikt między dyrektorem a pracownikami w wyniku czego zespół jest

podzielony”;

            – różne godziny i miejsca pracy;

            – różnorodne zadania.

 

Ankietowani wskazali, że czynnikami sprzyjającymi współpracy nauczycieli są:

 • motywacja do działania –  11 osób (91,7%)
 • wspólny cel –  10 osób (83,3%)
 • przyjęcie odpowiedzialności za powierzone role  –  10 osób (83,3%)
 • przyjazna atmosfera –  9 osób (75%)
 • praca w małych zespołach –  8 osób (66,7%)
 • dysponowanie czasem –  7 osób (58,3%)
 • dobra organizacja pracy w zespole –  7 osób (58,3%)
 • ścisły nadzór przełożonych nad pracą zespołu –  2 osoby (16,7%)

Ponadto wskazano na: 

– pomieszczenie do pracy zespołowej, praca zespołowa w godzinach pracy;

– dobro dziecka;

– sprawiedliwe i życzliwe traktowanie pracowników przez przełożonego.

 

Mocne strony:

            Pracownicy Poradni podejmują szerokie i różnorodne formy współpracy                        w organizowaniu procesów edukacyjnych. Ich efektem jest realizowana bogata oferta działań diagnostycznych, pomocowych, terapeutycznych; porad, konsultacji, prelekcji                 i warsztatów, skierowana do różnych grup dzieci, w tym dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju oraz  uczniów w różnym wieku, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprawiających problemy wychowawcze itp., ich rodziców i nauczycieli.

 

Słabe strony:

Respondenci wskazują na:

 • rozproszenie stanowisk pracy w terenie;
 • różne godziny i miejsca pracy;
 • złą atmosferę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKOMENDACJE

 

Rekomendacje z roku szkolnego 2014/2015:

W wyniku analizy procesu ewaluacyjnego nasuwają się następujące rekomendacje:

– rozważenie możliwości ujmowania czasu na współpracę i współdziałanie nauczycieli           

   w ramach pensum czyli zwiększenie czasu pracy zespołów w ramach pensum;

– wspólne miejsce i godziny pracy;

– doskonalenie komunikacji i przepływu informacji.

 

Rekomendacje z roku szkolnego 2016/2017:

Analiza wyników ankiety świadczy, że rekomendacje z roku szkolnego 2014/2015       w dalszym ciągu wymagają wdrożenia. Ponadto należy zadbać o poprawę atmosfery w placówce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Ankieta dla nauczycieli

„Współpraca nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych”

 

            Celem ankiety jest zebranie Państwa opinii i spostrzeżeń na powyższy temat. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do przygotowania raportu z ewaluacji wewnętrznej. Prosimy o zakreślenie w każdym pytaniu jednej lub kilku wybranych odpowiedzi albo wpisanie własnej opinii w wyznaczonym miejscu.

 

 

 1. Czy współpracuje Pan(i) z innymi nauczycielami w realizacji procesów edukacyjnych?

Tak     Nie     Dlaczego? …………………………………………………………………………………

 1. Czy współdziałanie nauczycieli w ramach zespołów jest potrzebne?

Tak     Nie     Dlaczego? …………………………………………………………………………………..

 1. Czy Pani zdaniem współpraca nauczycieli w poradni układa się dobrze?

tak        raczej tak       raczej nie       nie       trudno powiedzieć

 1. W jakim stopniu angażuje się Pani w prace zespołów?

wysokim      średnim       niskim       nie interesuje mnie praca zespołowa

 1. Jak ocenia Pani zaangażowanie innych nauczycieli w pracę zespołów?
 • większość pracuje bardzo aktywnie
 • większość nie pracuje aktywnie
 • tylko nieliczni są bardzo aktywni
 • aktywni są tylko przewodniczący zespołów
 1. Jakie formy współpracy między nauczycielami Pani preferuje?
 • praca w małych grupach 2-3 osobowych
 • rozmowy indywidualne
 • praca w zespołach tematycznych, zadaniowych
 • wymiana doświadczeń
 • dyskusja na szerokim forum
 • wspólne analizowanie, planowanie
 • wspólne działanie w praktyce

 

 1. Proszę podać z kim najczęściej /dyrektor, pracownicy sekretariatu, psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI, rehabilitant/ współpracowała Pani w minionym roku szkolnym?/proszę wymienić w kolejności od najczęściej do najrzadziej i ew. wyjaśnić powody lub charakter tej współpracy …………………………..…………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………..………………..……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

 1. W jakich formach współdziałania z innymi nauczycielami Pani uczestniczy?
 • Dzielenie się wiedzą, wymiana informacji i doświadczeń
 • Wzajemne konsultacje w ramach procesu diagnostycznego, orzeczniczego
 • Współpraca w tworzeniu optymalnych zaleceń postdiagnostycznych, terapeutycznych,

      proponowaniu rozwiązań

 • Obserwacja skuteczności proponowanych działań pomocowych/naprawczych oraz

       współpraca w modyfikowaniu programów terapii

 • Współpraca w przygotowywaniu i realizacji konferencji/spotkań dla pedagogów,

       nauczycieli

 • Współpraca w organizowaniu i realizacji warsztatów w ramach pedagogizacji rodziców,

       ewaluacji prowadzonych zajęć

 • Praca w zespołach zadaniowych/jakich ………………………….………………………………………………..
 • Tworzenie programów/jakich ……………………………………………………………………………….…………
 • Redakcja ulotek informacyjnych, informacji medialnych z działalności poradni lub in./jakich ……………………………………………………………………………………………………………………..

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Tworzenie strony WWW. poradni
 • Tworzenie i analiza ankiet w ramach ewaluacji wewnętrznej, pracy zespołu WWRD
 • Przygotowywanie imprez
 • Organizacja wycieczek
 • Inne/jakie…………………………………………………………………….………………………………..…..……..……..

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      ………………………………………………………………………………………………………………….…..…………..…..…

      …………………………………………………………………………………………………………….……..……..….………….

 

 1. W jakich najczęściej i z czego to wynika? ……………………………………………….……….…………………

    ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………

    ……………………………………………………………………………………………………..…………………….………………

    …………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………

 

 1. W jaki sposób nauczyciele współpracują w tworzeniu procesów edukacyjnych?
 • opracowanie planów pracy
 • opracowanie oferty poradni
 • planowanie i organizacja imprez, uroczystości
 • opracowanie interdyscyplinarnych programów terapii dla dzieci objętych WWRD
 • ustalanie działań podejmowanych w terenie
 • wymiana doświadczeń, metod pracy z uczniem, współpracy z nauczycielami i rodzicami
 • wspólne opracowywanie pomocy diagnostycznych
 • dzielenie się ze współpracownikami informacjami z udziału w szkoleniach, konferencjach
 • inne/jakie ……………………………………………………………………………………………………………..………….

      …………………………………………………………………………………………………….…………………………….……..

      ……………………………………………………………………………………………….…………………………….…………..

      ………………………………………………………………………………………………….……………………………………..

 1. Które sposoby pracy zespołowej są najskuteczniejsze w warunkach pracy poradni i jakie są tego wymierne efekty?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

 

 1. Jaki jest stopień Pani zadowolenia z pracy zespołowej? Oceń w skali 1-6, gdzie 6 oznacza najwyższy stopień, a 1 najniższy.

 

1                 2                 3               4                 5                 6

 1. Co należałoby zmienić w sposobach współdziałania nauczycieli?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

 

 1. Jakie czynniki sprzyjają współpracy nauczycieli?
 • praca w małych zespołach
 • wspólny cel
 • motywacja do działania
 • dobra organizacja pracy w zespole
 • przyjęcie odpowiedzialności za powierzone role
 • dysponowanie czasem
 • ścisły nadzór przełożonych nad pracą zespołu
 • przyjazna atmosfera
 • inne/jakie

      ……………………………………………………………………………………………………………………….……………….

      ………………………………………………………………………………………………………….……..……………………..

      …………………………………………………………………………………………………………………………..….………..

      ……………………………………………………………………………….………………….………..……….…………………..

 1. Jakie czynniki utrudniają współpracę nauczycieli?
 • duży zespół
 • rozbieżne cele
 • nadmiar zadań do wykonania w krótkim czasie
 • brak motywacji do działania
 • małe zaangażowanie w pracę zespołu jego członków
 • niechęć do zmian
 • wygodnictwo
 • inne/jakie ………………………………………………………………………………………………………..……………….

      ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………..

      ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

      ………………………………………………………………………..………………………..……………………………….……..

 

 

 

 

 

Dziękujemy !!!

Skip to content