Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu

w roku szkolnym 2014/2015

 

Zespół ds. ewaluacji:

Agnieszka Czarnecka

Alina Anna Żmudzińska

 

I.Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

A.Cele ewaluacji

     B.Zakres diagnozowania

 1. Obszar ewaluacji
 2. Wymagania wobec poradni psychologiczno – pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych

III. Pytania kluczowe

IV.Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej

A.Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją

B.Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji

C.Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych

 1. Prezentacja wyników ewaluacji

VI.Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy

 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe

B.Podsumowanie. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron

C.Formy/sposoby rozpowszechnienia raportu

 

I.        Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

 

A.     Cele ewaluacji:

Poznanie przebiegu i efektów współpracy nauczycieli wynikających ze wspólnej realizacji i organizowania procesów edukacyjnych.

 

 

Cele szczegółowe:

– opracowanie wniosków z ewaluacji (wskazanie mocnych i słabych stron współpracy nauczycieli i innych osób realizujących edukacyjne zadania placówki)

 

-opracowanie rekomendacji, które będą uwzględnione w planie pracy poradni.

 1. Zakres diagnozowania:

Obszar II – Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

Wymaganie 2.4 – Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.

 

C..Obszar ewaluacji

 

            Obszar ewaluacji wynikający z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Z dnia 9 października 2009r.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

Obszar II – Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

 • Wymagania wobec poradni psychologiczno – pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.

 

Wymaganie 2.4 – Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.

Charakterystyka wymagania na poziomie D

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów  edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania  placówki.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspomagają się w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych

Charakterystyka wymagania na poziomie B

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

III.    Pytania kluczowe:

 1. Jakiego rodzaju działania podejmują nauczyciele wspólnie w celu organizacji i realizacji procesów edukacyjnych, (czyli jakie formy współpracy nauczycieli istnieją w poradni)?
 2. W jaki sposób nauczyciele wspierają siebie nawzajem w realizacji procesów edukacyjnych i doskonaleniu własnej pracy?
 3. Jakie korzyści wynikają z działań opierających się o współpracę nauczycieli?
 4. Na jakiej podstawie następuje wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych?

IV.   Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej:

 

A.     Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

Nauczyciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu.

B.      Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.

W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano ankietę, opracowaną przez Zespół ds. Ewaluacji, skierowaną do nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz wykorzystano sprawozdania z pracy pracowników.

C.      Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych.

 1. Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazanie metod badawczych – wrzesień 2014r.
 2. Opracowanie metod badawczych – wrzesień/październik 2014r.
 3. Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji – październik 2014r.
 4. Analiza zebranych informacji – listopad 2014r.
 5. Formułowanie wniosków – grudzień 2014r.
 6. Opracowanie raportu – grudzień 2014r.

V.     Prezentacja wyników ewaluacji

 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji, dotyczącej procesów edukacyjnych jako współdziałania nauczycieli.

Ilość osób objętych badaniem ankietowych – 23 osoby

  1. Czy współpracuje Pan(i) z innymi nauczycielami w realizacji procesów edukacyjnych? Tak   Nie Dlaczego?

Tak – 22 osoby ( 95,6%)

Nie – 1 osoba  (4,4,%)

 

Uzasadnieniem dla odpowiedzi „tak” były następujące stwierdzenia:

– bo razem jest łatwiej, komplementarniej  i przyjemniej

–  ponieważ wymaga tego rodzaj zadań do wykonania np. ich złożoność, obszerność, terminowość wykonania

– wzrasta efektywność procesów edukacyjnych

– lepsza jest realizacja programów terapii

 

 

 • Czy współdziałanie nauczycieli w ramach zespołów jest potrzebne? Tak   Nie   Dlaczego?

 

Tak – 22 osoby ( 95,6%)

Nie – 1 osoba  ( 4,4 %)

Uzasadnienia dla odpowiedzi „tak”:

 

– można lepiej wykorzystać  potencjał drzemiący w pojedynczych osobach

– ponieważ wówczas łatwiej o różnorodne pomysły, ciekawe i skuteczne rozwiązania, a także  wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń

– wzrasta efektywność, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami,

 1. Czy Pani zdaniem współpraca nauczycieli w poradni układa się dobrze?

Tak – 5 osób (21,8 %)     

Raczej tak – 14 osób  (60,8%)

Raczej nie – 2 osoby (8,7 %)      

Nie – 0                                   

Trudno powiedzieć – 2osoby (8,7%)          

 

 

 1. W jakim stopniu angażuje się Pani w prace zespołów?

Wysokim – 16 osób (69,5%)

Średnim  –  5 osób (21,8%)             

Niskim – 2 osoby (8,7%)               

Nie interesuje mnie praca zespołowa –  0

 

 1. Jak ocenia Pani zaangażowanie innych nauczycieli w pracę zespołów?
 • większość pracuje bardzo aktywnie – 20 osób (87%)
 • większość nie pracuje aktywnie – 0
 • tylko nieliczni są bardzo aktywni – 3 osoby (13%)
 • aktywni są tylko przewodniczący zespołów – 0

 

6.Jakie formy współpracy między nauczycielami Pani preferuje?

 • praca w małych grupach 2-3 osobowych – 18 osób (78,3%)
 • wymiana doświadczeń – 18 osób (78,3%)
 • rozmowy indywidualne – 15 osób (65,2%)
 • wspólne działanie w praktyce – 14 osób (60,8%)
 • wspólne analizowanie, planowanie – 11 osób (47,8%)
 • praca w zespołach tematycznych, zadaniowych – 8 osób (34,7%)
 • dyskusja na szerokim forum – 5 osób (21,8%)

 

 1. Proszę podać z kim najczęściej /dyrektor, kierownik Filii, informatyk, pracownicy sekretariatu, psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI, rehabilitant/ współpracowała Pani w minionym roku szkolnym?

Uzyskane wyniki to:

psycholog – 18 osób ( 78,3%)

logopeda – 17 osób (73,9%)

pedagog – 15 osób (65,2%)

Dyrektor – 12 osób (52,1%)

terapeuta SI – 11 osób ( 47,8%)

pracownicy sekretariatu – 11 osób (47,8%)

rehabilitant – 10 osób (43,5%)

kierownik Filii – 8 osób (34,7%)

informatyk – 5 osób (21,8%)

 

 1. W jakich formach współdziałania z innymi nauczycielami Pani uczestniczy? W jakich najczęściej i z czego to wynika?
 • Dzielenie się wiedzą, wymiana informacji i doświadczeń – 22 osoby (95,6%)
 • Wzajemne konsultacje w ramach procesu diagnostycznego, orzeczniczego – 19 osób (82,6%)
 • współpraca w tworzeniu optymalnych zaleceń postdiagnostycznych, terapeutycznych, proponowaniu rozwiązań – 12 osób (52,1%)
 • Obserwacja skuteczności proponowanych działań pomocowych/naprawczych oraz współpraca w modyfikowaniu programów terapii – 11 osób (47,8%)
 • Redakcja ulotek informacyjnych, informacji medialnych z działalności poradni– 10 osób (43,5%)
 • Tworzenie strony WWW. Poradni – 2 osoby (8,7%)
 • Ponadto:
 • Współpraca w przygotowywaniu i realizacji konferencji/spotkań dla pedagogów, nauczycieli
 • Współpraca w organizowaniu i realizacji warsztatów w ramach pedagogizacji rodziców; ewaluacji prowadzonych zajęć
 • Praca w zespołach zadaniowych: WWRD, zespoły ds. trudności edukacyjnych, doradztwo zawodowe, praca z uczniem zdolnym, tworzenie i analiza ankiet w ramach ewaluacji wewnętrznej
 • Tworzenie indywidualnych programów terapii oraz       interdyscyplinarnych programów WWRD, organizowanie wycieczki, przygotowywanie programu imprez: sportowo-integracyjnej oraz świątecznych w ramach realizacji zajęć edukacyjno-terapeutycznych z dzieckiem i jego rodziną, scenariuszy zajęć grupowych
 •                Inne: artykuły na stronę internetową poradni, Szkoła i Klub dla rodziców, spotkania z rodzicami, współpraca ze szkołami, nauczycielami, pedagogami, konkurs „Ortofrajda”, impreza sportowo-integracyjna, Mikołajkowa, z wielkanocnym zajączkiem, Ferie z Poradnią, Akademia Brzdąca, spotkania okolicznościowe PP-P itp.

 

 

 1. W jaki sposób nauczyciele współpracują w tworzeniu procesów edukacyjnych i jakie są tego wymierne efekty?
  • wymiana doświadczeń, metod pracy z uczniem, współpracy z nauczycielami i rodzicami – 22 osoby (95,6%)
  • planowanie i organizacja imprez, uroczystości – 22 osoby (95,6%)
  •                opracowanie oferty poradni – 20 osób (86,9%)
  • opracowanie planów pracy – 17 osób (73,9%)
  • opracowanie interdyscyplinarnych programów terapii dla dzieci objętych WWRD – 17 osób (73,9%)
  •                ustalanie działań podejmowanych w terenie – 16 osób (69,5%)              
  • dzielenie się ze współpracownikami informacjami z udziału w szkoleniach, konferencjach – 15 osób (65,2%)
  • wspólne opracowywanie pomocy diagnostycznych – 10 osób (43,4%)- korespondencję e – mail, poprzez skype’a, telefoniczną,
  • – spotkania indywidualne.
  • Ponadto wskazano:
 • 10. Jaki jest stopień Pani zadowolenia z pracy zespołowej? Oceń w skali 1 – 6, gdzie 6 oznacza najwyższy stopień, a 1 najniższy.

 

1- 0

2- 2 osoby ( 8,7%)          

3- 2 osoby ( 8,7%)          

4- 4 osoby (17,4%)         

5- 7 osoby (30,4%)

6 – 8 osób (34,8%)

 1. Co należałoby zmienić w sposobach współdziałania nauczycieli?

Na pytanie udzielono następujących odpowiedzi:

– zwiększenie czasu pracy zespołów w ramach pensum /x 5/,doskonalić komunikację i przepływ informacji /x 5/, umożliwianie spotkań  /x 2/, analizowanie potrzeb środowiska /x2 /, te same godziny pracy, jedno miejsce pracy i czas na konsultacje, wymianę doświadczeń, udzielanie sobie wskazówek, konsultacje diagnostyczne po zakończonym procesie diagnozy, angażowanie i motywowanie.  Ponadto zawężenie terenu działania lub tworzenie stałych zespołów badawczych co umożliwi łatwiejszą wymianę informacji i obserwacji diagnostycznych, lepsze dopasowanie się w zakresie tworzenia języka diagnozy.

 1. Jakie czynniki sprzyjają współpracy nauczycieli:
 • przyjazna atmosfera – 22 osoby (95,6%)
 • wspólny cel – 21 osób (91,3%)
 • przyjęcie odpowiedzialności za powierzone role – 21 osób (91,3%)
 • dobra organizacja pracy w zespole – 18 osób (88,2%)
 • motywacja do działania – 19 osób (82,6%)
 • praca w małych zespołach – 17 osób (74%)       
 • dysponowanie czasem – 15 osób (65,2%)
 • ścisły nadzór przełożonych nad pracą zespołu – 6 osób (26%)

 

Ponadto wskazano na:  zaangażowanie, empatię, wspólne miejsce pracy, możliwość realizacji zadań w ramach pensum, podobny styl pracy i system wartości , wzajemną akceptację.

 

 1. Jakie czynniki utrudniają współpracę nauczycieli:
 • nadmiar zadań do wykonania w krótkim czasie – 23 osoby (100 %)

 

 • małe zaangażowanie w pracę zespołu jego członków – 20 osób ( 86,9%)
 • brak motywacji do działania – 17 osoby (73,9%)
 • rozbieżne cele – 16 osób (69,5%)
 • duży zespół – 15 osób (65,2%)
 • niechęć do zmian – 15 osób (65,2%)
 • wygodnictwo – 13 osób (56,5%)
 •  

Ponadto wskazano na:  brak miejsca, konieczność przeznaczania własnego czasu i pieniędzy, wypalenie zawodowe, praca w poradni jako dodatkowe źródło dochodu.

 1. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
 2. A. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.
 3. Jakiego rodzaju działania podejmują nauczyciele wspólnie w celu organizacji i realizacji procesów edukacyjnych, (czyli jakie formy współpracy nauczycieli istnieją w poradni)?

Ankietowani nauczycieli wskazali, że najczęściej pracują w małych grupach – 18 osób. Równie owocną według nich formą współpracy jest wymiana doświadczeń – 18 osób, następnie rozmowy indywidualne – 15 osób,  wspólne działanie w praktyce – 14 osób, wspólne analizowanie, planowanie – 11 osób. Najrzadziej wybieraną formą były dyskusje na szerokim forum  – zaledwie 5 osób  na nią wskazało.

 

 1. W jaki sposób nauczyciele wspierają siebie nawzajem w realizacji procesów edukacyjnych i doskonaleniu własnej pracy?

Zgodnie z wypowiedziami ankietowanych  najbardziej efektywną formą wsparcia

 i współpracy jest dzielenie się wiedzą, wymiana informacji i doświadczeń (95,6%) oraz wzajemne konsultacje w ramach procesu diagnostycznego, orzeczniczego (82,6%). Około połowa respondentów – współpracuje w tworzeniu optymalnych zaleceń postdiagnostycznych.

Współpraca w tworzeniu procesów edukacyjnych następuje także poprzez: planowanie i organizację imprez (95,6%). Istotnym elementem jest także opracowywanie planów pracy (73,9%) oraz interdyscyplinarnych programów terapii dla dzieci objętych WWRD (73,9%).

 

 1. Jakie korzyści wynikają z działań opierających się o współpracę nauczycieli?

Ankietowani podali, iż najczęściej współpracowali z /kolejność wg częstości wskazań/: psychologami, logopedami, pedagogami, p. dyrektor, terapeutami SI, pracownikami sekretariatu, rehabilitantami,

 1. kierownik Filii, informatykiem. Współpraca dotyczyła m.in. organizacji

 i rejestracji badań, terapii, przygotowywania spraw na ZO; ostatecznego kształtu i zawartości merytorycznej opinii, orzeczeń, programów terapii, proponowanych zaleceń, oferowanych form pomocy; organizacji imprez dla dzieci z WWRD i ich rodzin, warsztatów dla uczniów, rodziców, spotkań i prelekcji dla pedagogów, nauczycieli.

Pracownicy Poradni podejmują bardzo różnorodne formy wzajemnej współpracy,  jedne okazjonalnie, inne stale co wynika ze specyfiki działalności diagnostyczno-orzeczniczo- terapeutycznej placówki, jej działań edukacyjnych, stymulująco-wspierających i profilaktyczno-wychowawczych;  przydziału obowiązków i terenu, harmonogramu pracy i potrzeb środowiska.

 1. Na jakiej podstawie następuje wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych?

Ankietowani w swoich wypowiedziach uznali, że zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych następują na podstawie wzajemnych konsultacji i dzielenia się wiedzą. Sposoby pracy zespołowej dobierane są do konkretnych planów i działań. Zawarte są w ofercie poradni i opracowywanych planach pracy.

 1. Podsumowanie. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji tego obszaru stwierdza się, że w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.    Wszyscy ankietowani /poza  1 osobą/ współpracują z innymi nauczycielami w realizacji procesów edukacyjnych i uważają, że takie współdziałanie nauczycieli jest potrzebne. 91,3%  angażuje się we wspólną pracę, w tym (69,5%) w stopniu wysokim, (21,8%) w średnim. Wg 82,6% ankietowanych nauczycieli współpraca nauczycieli w poradni układa się dobrze, przy czym (60,8%) odpowiedzi „raczej tak” wskazywać może  na niedosyt w tym zakresie – mimo, że nauczyciele oceniają, iż większość (87%)pracuje bardzo aktywnie. Świadczy to o wysokich wzajemnych wymaganiach  ankietowanych nauczycieli co do zaangażowania w pracę zespołową.

Jako słabe strony współdziałania nauczyciele wskazali:

– nadmiar zadań do wykonania w krótkim czasie  – 23 osoby (100 %)

– duży zespół – 15 osób (65,2%)

– rozbieżne cele – 16 osób (69,5%)

– brak motywacji do działania – 17 osoby (73,9%)

– małe zaangażowanie w pracę zespołu jego członków – 20 osób ( 86,9%)

– niechęć do zmian – 15 osób (65,2%)

– wygodnictwo – 13 osób (56,5%)

 Jednak w świetle wysokiego zaangażowania nauczycieli (95,6%) we wspólną realizację

i organizowanie procesów edukacyjnych oraz zadowolenia z tej współpracy (82,6%) wskazania te stanowią bardziej przejaw wiedzy teoretycznej ankietowanych, niźli ich praktycznych doświadczeń wynikających z tej współpracy.

Nauczyciele wskazali bowiem jednocześnie, że mocną stroną procesów współdziałania są:

– przyjazna atmosfera – 22 osoby (95,6%)

– przyjęcie odpowiedzialności za powierzone role – 21 osób (91,3%)

– wspólny cel – 21 osób (91,3%)

– dobra organizacja pracy w zespole – 18 osób (88,2%)

– motywacja do działania – 19 osób (82,6%)

– praca w małych zespołach – 17 osób (74%)

 – dysponowanie czasem – 15 osób (65,2%)

Mocne strony:

Pracownicy Poradni podejmują szerokie i różnorodne formy współpracy w organizowaniu procesów edukacyjnych. Ich efektem jest realizowana bogata oferta działań diagnostycznych, pomocowych, terapeutycznych; porad, konsultacji, prelekcji i warsztatów, skierowana do różnych grup dzieci, w tym dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju oraz  uczniów w różnym wieku, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprawiających problemy wychowawcze itp., ich  rodziców i nauczycieli.

Słabe strony:

– rozproszenie stanowisk pracy w terenie, różne godziny i miejsca pracy

Rekomendacje:

W wyniku analizy procesu ewaluacyjnego nasuwają się następujące rekomendacje:

-rozważenie możliwości ujmowania czasu na współpracę i współdziałanie nauczycieli w ramach pensum czyli zwiększenie czasu pracy zespołów w ramach pensum

– wspólne miejsce i  godziny  pracy

– doskonalenie komunikacji i przepływu informacji

 

III.    Formy/sposoby rozpowszechnienia raportu.

Nauczycielom PPP – sprawozdanie na zabraniu Rady Pedagogicznej.

Ponadto:

Zamieszczenie prezentacji multimedialnej na stronie www Poradni.

Skip to content