Raport

z ewaluacji wewnętrznej

przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Myszyńcu

w roku szkolny 2013/2014

 

 

Zespół ds. ewaluacji:

Żanetta Korczakowska

Ewelina Kossakowska

 

Spis Treści

 1. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej 3
 2. Cele ewaluacji: 3
 3. Zakres diagnozowania: 3
 4. Obszar ewaluacji 3

2.Wymagania wobec poradni psychologiczno – pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. 3

 1. Pytania kluczowe: 4
 2. Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej: 4
 3. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją: 4
 4. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji. 4
 5. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych. 5

III.  Prezentacja wyników ewaluacji 5

 1. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy. 9
 2. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. 9
 3. Podsumowanie. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron. 11
 4. Formy/sposoby rozpowszechnienia raportu. 12

 

 

I.             Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

 

A.  Cele ewaluacji:

 

Celem ewaluacji jest sprawdzenie czy poradnia współpracuje z rodzicami w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, przezwyciężaniu trudności szkolnych, emocjonalnych i społecznych oraz czy oddziaływanie pracowników poradni poprawia ich funkcjonowanie w środowisku szkolnym i domowym.

Cele szczegółowe:

– opracowanie wniosków z ewaluacji (wskazanie mocnych i słabych stron współpracy poradni z rodzicami )

-opracowanie rekomendacji, które będą uwzględnione w planie pracy poradni.

       B.Zakres diagnozowania:

 

1. Obszar ewaluacji

Obszar ewaluacji wynikający z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009r.)

 

2.Wymagania wobec poradni psychologiczno – pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.

 

Wymaganie 1.1 Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane.

Charakterystyka wymagania na poziomie D

Placówka współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna współpracuje również z rodzicami w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

 

Charakterystyka wymagania na poziomie B

Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na działalność placówki. W działaniach placówki są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska.

 

C. Pytania kluczowe:

 

1.Czy i w jakim zakresie poradnia uwzględnia w swoich działaniach możliwości i potrzeby rodziców?

 1. Czy prowadzone działania diagnostyczne są pomocne rodzicowi w pracy z dzieckiem?

3.Czy i w jakim stopniu współdziałanie poradni z rodzicami wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny i społeczno-emocjonalny dziecka?

4.Czy współpraca z poradnią jest dla rodziców owocna i jakie formy współpracy rodzic uważa za najbardziej atrakcyjne?

II.             Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej:

 

A.    Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

 

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci współpracujących z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu (łączna ilość 95)

 

B.     Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.

W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano ankietę opracowaną przez Zespół ds. Ewaluacji, skierowaną do rodziców i opiekunów prawnych dzieci objętych opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, na terenie gmin: Goworowo, Kadzidło, Myszyniec, Łyse, Olszewo – Borki, Troszyn, Lelis.

 

C.    Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych.

 1. Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazanie metod badawczych – wrzesień 2013r.
 2. Opracowanie metod badawczych – wrzesień/październik 2013r.
 3. Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji – listopad – styczeń 2013r.
 4. Analiza zebranych informacji – luty 2014r.
 5. Formułowanie wniosków – marzec 2014r.
 6. Opracowanie raportu – kwiecień 2014r.

III. Prezentacja wyników ewaluacji

 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji, dotyczącej współpracy poradni z rodzicami w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, przezwyciężaniu trudności szkolnych, emocjonalnych i społecznych oraz czy oddziaływanie pracowników poradni poprawia ich funkcjonowanie w środowisku szkolnym i domowym.

Ilość osób objętych badaniem-95osób

 1. Czy Państwa dziecko było badane przez pracowników Poradni P-P w Myszyńcu?
  1. Tak-70 osób
  2. Nie-24 osoby
  3. 1 osoba-brak odpowiedzi.
 2. Czy opinia wydana przez poradnię jest zrozumiała dla Państwa?
  1. Tak- 53 osoby
  2. Nie
  3. Jeśli zaznaczyli Państwo ,,Nie” proszę dopisać co było niezrozumiałe-brak odpowiedzi

42 osoby nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi.

 1. czy określone są w niej mocne strony dziecka TAK-57       NIE-2
 2. 36 osób brak odpowiedzi
 3.  czy określone są w niej przyczyny występujących trudności   TAK -55   NIE-4
 4. 36 osób brak odpowiedzi
 5.  czy określone są w niej obszary do dalszej pracy z dzieckiem TAK-63   NIE-0
 6. 32 osoby brak odpowiedzi
 1. Czy zawarte w niej zalecenia są zrozumiałe i przydatne do pracy z dzieckiem?
  1. Tak-72 osoby
  2. Nie-0
  3. Jeśli zaznaczyli Państwo ,,Nie” proszę dopisać co było niezrozumiałe -brak odpowiedzi
  4. 23 osoby nie udzieliły odpowiedzi
 1. Czy diagnosta przekazał wyczerpującą informację na temat wyników badań i udzielił wskazówek do pracy z dzieckiem?
  1. Tak -72
  2. Nie-1
  3. Jeśli zaznaczyli Państwo ,,Nie” proszę opisać czego dotyczyły zastrzeżenia 23 osoby nie udzieliły odpowiedzi
  4. -brak wyjaśnienia
 1. Jak Państwo oceniają kontakt z diagnostą w skali 0-5: (89 osób udzieliło odpowiedzi) 0-2 pkt. -0 osób 4 pkt.-21 osób (23,6%)6 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi
 2. 5 pkt.-62 osoby(69,6%)
 3. 3 pkt. -6 osób (6,7%)
 4. oceny:
 5. Czy Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez pracowników poradni?Nie-7 osób
 6. 1 osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi;
 7. Tak-87osób
 8. Czy po przeprowadzonych zajęciach dziecko i/lub rodzic otrzymują wskazówki do dalszej pracy w domu. Nie-0
 9. 1 osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi;
 10. Tak- 94osób
 11. Czy wskazówki i /lub materiały do pracy są zrozumiałe i przydane do dalszej pracy w domu. Nie- 0
 12. 1 osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi
 13. Tak- 94 osób
 14. Jak Państwo oceniają kontakt z terapeutą/ rehabilitantem w skali 0-5 0-2 pkt. -0 osób4 pkt.-9 osób (9,45)5 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi
 15. 5 pkt.-77 osób (81%)
 16. 3 pkt. -4 osoby (4,2%)
 17. oceny:
 18. Czy zauważyliście Państwo, że prowadzone przez pracowników poradni działania mają korzystny wpływ na rozwój dziecka?Nie- 0  
 19. Najczęstsze odpowiedzi rodziców:
 20. 6 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi
 21. Tak- 89

Uczy się lepiej; widać efekty; ma większą motywacje do ćwiczeń; rozumie sprawdziany i lepiej radzi sobie w szkole; poprawiła się wymowa; nastąpiła poprawa w zachowaniu, jest bardziej aktywne; lepiej zaczęła się uczyć; widzę poprawę w wypowiedzi wyrazów z którymi miała problem; otrzymujemy wskazówki na co zwracać uwagę pracując z dzieckiem w domu; jest chętne do pracy, powtarza w domu samodzielnie ćwiczenia wykonywane z rehabilitantem; wie że ćwicząc będzie ładnie mówiła; obserwujemy stale postępujący rozwój dziecka; staje się sprawniejsze; radzi sobie z trudnościami które wcześniej były nie do pokonania lub nie wiedziała że może to zrobić; motywuje go do ćwiczeń i nauki; jest lepsza komunikacja z innymi; zachęcają dziecko do nauki; poprawiła się mowa; lepiej wymawia zdania; więcej wypowiada się; chętniej uczestniczy w zajęciach w szkole; uczy się nowych rzeczy i jest przyzwyczajony do zajęć; wspomagają rozwój dziecka; chętniej się uczy, jest bardziej obowiązkowe; lepiej wymawia głoski; jest zmotywowany , odważniejszy i podejmuje wyzwania; stała się bardziej komunikatywna, otwarta i odważniejsza; lepiej się rozwija; lepiej się wysławia; tak bo wie co jest dobre a ci robi źle; bo jest poprawa , jest bardziej rozwinięte ruchowo, otworzyło się emocjonalnie, lepiej czyta ,

 1. Na jakie obszary rozwoju pozytywnie wpłynęła praca terapeuty z państwa dzieckiem?
  1. Oceny w szkole-21 (9,5%)
  2. Mowa-73 (33%)
  3. Kontakt z rówieśnikami-30 (13,7%)
  4. Zachowanie -32 (14,6%)
  5. Emocje-30 (13,7%)
  6. Inne (jakie?) odpowiedzi rodziców: czytanie, pisanie, rozwój ruchowy;
  7.  
 1. Czy jesteście Państwo zadowoleni z oferowanych przez poradnię form współpracy?ponieważ:
 2. Tak-86

Dziecku zadaje się takie pytania co robi źle i dlaczego; dziecko chętniej współpracuje; dziecko ma większy kontakt z nauczycielami; mamy wszystkie zajęcia jakie byśmy chcieli; widzę jak moje dziecko się rozwija, staje się śmielsze, lepiej rozwija się intelektualnie i ruchowo; zajęcia odbywają się systematycznie; moje dziecko dużo na tym korzysta; są odpowiednio dobrane godziny pracy, po diagnozie dziecko dostało się na terapię w której mogę też uczestniczyć i dzięki temu pomóc mu również w domu; dziecko dużo korzysta przy różnorodności zajęć; są dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka jak i możliwość dysponowania czasem pracy z dzieckiem; dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach z logopedą; można ćwiczyć w domu z zeszytu razem z dzieckiem; dziecko pokonuje trudności z wymową i przez zabawę uczy się; tak ale mogłoby być częściej; z form współpracy tak ale nie z ilości godzin zajęć terapeutycznych; terminy spotkać – co 2 tygodnie nie odpowiadają; jest trafnie dobrana; dzieci lepiej mówią, rozumieją polecenia na sprawdzianach i rozwiązują je; panie terapeutki są bardzo wyrozumiałe, miłe i wspierają nas; mam wiedzę na różne interesujące mnie tematy; dziecko systematycznie uczestniczy w zajęciach i robi to z chęcią a my rodzice wiemy w jaki sposób pracować z nim w domu, jest w pełni wykorzystany czas poświęcony dziecku, doskonałe prowadzenie zajęć logopedycznych , wpływa to na wyniki w nauce, łatwo dostępne, dostosowane do dziecka, zajęcia mogłyby odbywać się częściej, praca indywidualna, pani, która prowadzi zajęcia jest kompetentna i dzieci ją lubią, pani prowadząca mojego syna bardzo przykłada się do zajęć, córka jest zadowolona,

Nie-3

ponieważ :Za mała jest przydzielona liczba godzin logopedycznych; zdecydowanie zbyt mała liczba pracowników, co negatywnie wpływa na częstotliwość zajęć; zależałoby nam również na zajęciach z pedagogiem.

6 osób nie udzieliło odpowiedzi

 1. Jakie formy współpracy uważają Państwo za najbardziej atrakcyjne? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) -178 odpowiedzi;
  1. Diagnoza- 25 (14%)
  2. Terapia/rehabilitacja- 60 (33,7%)
  3. Konsultacje i porady- 45(25,2%)
  4. Warsztaty dla dzieci- 27 (15,2%)
  5. Warsztaty dla rodziców- 2 (1%)
  6. Wykłady i pogadanki- 8 (4%)
  7. Organizowane imprezy- 11 (6%)
 1. Jakimi innymi formami pomocy bylibyście Państwo zainteresowani?

Odpowiedzi rodziców:

Częstsza rehabilitacja oraz warsztaty dla dzieci; dłuższe i częstsze spotkania z terapeutami; zwiększenie zajęć terapeutycznych z dziećmi które tego wymagają; warsztaty dla dzieci i rodziców, konsultacje; więcej godzin zajęć z dzieckiem; zajęcia z logopedą w których uczestniczy dziecko są w zasadzie wystarczające choć mogłyby być częstsze, program komputerowy, pomoc jest wystarczająca, współpraca grupowa, częstsze spotkania z psychologiem , jak najwięcej zajęć grafomotorycznych, konsultacje i porady ze specjalistami: ortodonta, neurolog, laryngolog, warsztaty dla dzieci,

 1. Czy pracownicy poradni w planowaniu diagnozy i terapii uwzględniają Państwa oczekiwania i możliwości (np. dysponowanie czasem, możliwością dojazdu)?Nie – 3(ok.3%) jakie oczekiwania czy możliwości nie zostały uwzględnioneOdpowiedzi rodziców: ,,potrzebne są częstsze wizyty”
 2. 3 osoby nie udzieliły odpowiedzi
 3. Tak- 88 (92,6%)

IV.  Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

A. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

1.Czy i w jakim zakresie poradnia uwzględnia w swoich działaniach możliwości i potrzeby rodziców?

Zgodnie z wypowiedziami ankietowanych poradnia uwzględnia w swoich działaniach możliwości i potrzeby rodziców, potwierdziło to 88 osób (92,6%). Rodzice doceniają, że po diagnozie oferuje się również indywidualną terapię, dostosowaną do potrzeb dziecka i godzin ich pracy. Zaletą jest także niewielka odległość gabinetu terapeutycznego od domu rodzinnego pacjentów.

Trzy osoby z 95 ankietowanych nie są w pełni zadowolone ze współpracy z poradnią.

Rodzice byliby zainteresowani:

– częstszymi spotkaniami terapeutycznymi i konsultacjami (z rehabilitantem pedagogiem, psychologiem, logopedą);

– warsztatami dla dzieci i rodziców;

– zajęciami z wykorzystaniem programów komputerowych;

– współpracą grupową;

– konsultacjami i porady ze specjalistami: ortodontą, neurologiem, laryngologiem.

 1. Czy prowadzone działania diagnostyczne są pomocne rodzicowi w pracy z dzieckiem?

Według odpowiedzi respondentów działania diagnostyczne są pomocne w pracy z dzieckiem. Diagnosta przekazuje dokładne informacje na temat wyników badań oraz udziela wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem. Opinie wydawane przez poradnię są zrozumiałe dla rodziców. Określają mocne strony dziecka, wyjaśniają przyczyny występujących trudności oraz wskazują obszary do dalszej pracy terapeutycznej.

Rodzice bardzo wysoko oceniają kontakt z diagnostą, 69,6% przyznało najwyższą ocenę w 5- stopniowej skali, najniżej 3 punkty przyznało 6,7 % odpowiadających na to pytanie.

3.Czy i w jakim stopniu współdziałanie poradni z rodzicami wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny i społeczno-emocjonalny dziecka?

Wszyscy ankietowani rodzice zauważyli pozytywny wpływ działań poradni na rozwój swoich dzieci. Terapia prowadzona z dzieckiem wpłynęła korzystnie przede wszystkim na:

– na rozwój mowy,

– zachowanie,

-rozwój emocjonalny,

– kontakt z rówieśnikami,

– oceny w szkole

oraz poprawę takich umiejętności szkolnych jak czytanie i pisanie a także rozwój ruchowy.

Dzieci dostrzegają celowość wykonywanych ćwiczeń, widzą efekty swojej pracy, są zmotywowane do współpracy z terapeutą i rodzicami w domu.

4.Czy współpraca z poradnią jest dla rodziców owocna i jakie formy współpracy rodzic uważa za najbardziej atrakcyjne?

Rodzice uważają, że współpraca z poradnią jest owocna (90,5%),ponieważ zauważają postępy jakie poczyniają ich dzieci dzięki współpracy z terapeutami. Zdanie rodziców nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu dzieci w szkole i w domu.

Ankietowani w swoich wypowiedziach doceniają szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych oferowanych przez placówkę. Rodzice korzystający z różnych form współpracy z poradnią za najbardziej atrakcyjne uważają:

 1. Terapię/rehabilitację- 60 (33,7%)
 2. Konsultacje i porady- 45 (25,2%)
 3. Warsztaty dla dzieci- 27 (15,2%)
 4. Diagnozę- 25 (14%)
 5. Organizowane imprezy- 11 (6%)
 6. Wykłady i pogadanki- 8 (4%)
 7. Warsztaty dla rodziców- 2 (1%)

 

B.      Podsumowanie. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji tego obszaru stwierdza się, że w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu współpracuje z rodzicami w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów. W działaniach placówki są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska rodzinnego dziecka.

Wyniki badań wskazują, że rodzice są zadowoleni ze współpracy i pomocy oferowanej przez poradnię. Opinie wydawane przez poradnię są czytelne dla rodziców, określają mocne strony dziecka, opisują przyczyny występowania trudności oraz proponują indywidualną formę pomocy dostosowaną do potrzeb dziecka. Podczas terapii rodzice otrzymują wskazówki i ćwiczenia do dalszej pracy w domu. Zauważają efekty prowadzonych działań terapeutycznych w postaci poprawy w funkcjonowaniu dziecka w środowisku szkolnym i rodzinnym.

Pracownicy poradni są pozytywnie oceniani jako diagności i terapeuci , gdyż uwzględniają w planowaniu diagnozy i terapii oczekiwania i możliwości rodziców – dostosowanie terminarza terapii do czasu pracy i możliwości dojazdu rodziców ( opiekunów) .

Mocne strony:

Opinie konstruowane są w sposób czytelny i zrozumiały dla rodziców.

Pracownicy poradni są kompetentni i dostosowują formy i czas terapii do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Rodzice i dzieci dostrzegają pozytywne efekty prowadzonej terapii.

Poradnia dysponuje bogatą ofertą form współpracy z rodzicami.

Słabe strony:

Niewystarczająca ilość pracowników i godzin przeznaczonych na terapię w stosunku do potrzeb środowiska.

 

Rekomendacje:

Rozważyć zasadność zwiększenia liczby zatrudnionych terapeutów.

Zwiększyć ilość godzin przeznaczonych na terapię.

C.     Formy/sposoby rozpowszechnienia raportu.

Nauczycielom PPP – sprawozdanie na zabraniu Rady Pedagogicznej.

Ponadto:

Zamieszczenie prezentacji multimedialnej na stronie www Poradni.

Skip to content