Od 01 września br. organizowane jest w naszej placówce Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Pomoc jest udzielana dzieciom którym wydano opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zgodnie  z zaleceniami zawartymi w opiniach  zespół opracowuje dla każdego dziecka indywidualny program terapeutyczny. Zgodnie  z potrzebami rozwojowymi w programach wykorzystywane są zróżnicowane metody pracy, a rodzice dzieci korzystających z wczesnego wspomagania w poradni objęci są pomocą psychologiczną, grupami wsparcia, mogą korzystać z warsztatów czy imprez adresowanych dla całej rodziny. Niepodważalny atutem w naszej poradni jest praca w terenie, która stwarza większą dostępność dla rodziców do różnorodnych form pomocy dziecku. 

Wczesna interwencja terapeutyczna nakierowana na rozwój mowy i komunikacji, kształtowanie prawidłowych wzorców ruchu w obrębie dużej i małej motoryki, rozwijanie  i utrwalanie prawidłowych schematów działania pozwala dziecku osiągnąć maksimum  i funkcjonować na poziomie swoich najlepszych możliwości rozwojowych. Wczesne wspomaganie sprzyja pokonywaniu problemów rozwojowych, przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole we właściwym czasie, uzyskaniu samodzielności odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju.

W ramach współpracy z rodziną dziecka specjaliści zespołu wczesnego wspomagania udzielają pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach  z dzieckiem. Rodzicom udzielany jest instruktaż i porady, prowadzone są konsultacje w zakresie stymulowania i zaspokajania emocjonalnych, społecznych i poznawczych potrzeb dziecka.

Skip to content