• 2 marca 2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która o dwa lata przesuwa wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich /2014r/.
 • Odpowiedzialni rodzice  dzieci urodzonych w 2006r. stoją przed bardzo trudną decyzją: pozostawić dziecko w oddziale przedszkolnym, czy zapisać do klasy I.
 • Dzieci urodzone w 2007r. od 1 września 2012r. mają obowiązek uczestniczenia w wychowaniu przedszkolnym. ’, ’
 • Dzieci urodzone w 2008r. obowiązkowo rozpoczną naukę w szkole w wieku 6 lat.
 • Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego na koniec roku szkolnego powinno osiągnąć gotowość szkolną.

Jeśli Państwa dziecko:

 • – uczestniczy w zajęciach i zabawach ruchowych,
 • – potrafi przestrzegać reguł i zasad obowiązujących w grupie i zabawach,
 • – zgodnie współdziała w grupie,
 • – podejmuje proponowane zadania,
 • – orientuje się w najbliższym środowisku społeczno-przyrodniczym /zna imię i nazwisko, miejscowość, nazwy dni tygodnia i pór roku, rozpoznaje kolory i figury geometryczne oraz strony prawa-lewa i określenia przestrzenne nad-pod-za-przed/,
 • – układa puzzle,
 • – przelicza elementy w zakresie 10, dodaje i odejmuje, różnicuje zbiory: więcej-mniej-tyle samo,
 • – jest spostrzegawcze, dostrzega różnice obrazkach i takie same znaki graficzne,
 • – doprowadza do końca zadanie,
 • -skupia uwagę na zadaniu,
 • – dzieli wyrazy na sylaby i łączy sylaby w słowa, dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów,
 • – jego mowa jest zrozumiała dla otoczenia,
 • – wypowiada się zdaniami na temat obrazka,
 • –  radzi sobie z emocjami w sytuacjach trudnych,
 • – jest samodzielne w samoobsłudze /zdejmuje kurtkę i buty, ubiera się/,
 • –  sprawnie posługuje się nożyczkami,
 • – rysuje po śladzie, stara się dokładnie zamalowywać kontury,
 • -prawidłowo trzyma ołówek,
 • – konstruuje budowle z klocków wg własnych pomysłów,
 • -wykazuje zainteresowanie nauką, interesują go książeczki,

 

to znaczy że osiągnęło gotowość szkolną i może podjąć naukę w klasie I.

 

 • Każdy rodzic musi decyzję rozpatrywać indywidualnie bo każde dziecko jest inne.
 • Pomocą dla rodziców w podjęciu decyzji jest nauczyciel oddziału przedszkolnego, który jest zobowiązany przeprowadzić diagnozę przedszkolną, czyli ocenić gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. Poza tym na co dzień obserwuje dziecko w różnych sytuacjach zadaniowych.
 • W przypadku wątpliwości warto zasięgnąć opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie wykonywane są dwie diagnozy: psychologiczna ocenia możliwości  intelektualne dziecka i pedagogiczna umiejętności szkolne i sferę emocjonalno-społeczną. Są to badania bezpłatne na wniosek rodzica. Wskazane jest dołączenie diagnozy nauczyciela oddziału.
 • Dziecko nastawione zabawowo, nie przygotowane do nauki jest męczliwe i znużone, nie wykazuje zainteresowania czynnościami szkolnymi, reaguje płaczem podczas wysiłku umysłowego, nie rozumie poleceń, a zadania są za trudne.
 • Jeśli do tego dochodzą inne zaburzenia rozwojowe czy dysharmonie np. dziecko osiągnęło gotowość do czytania i pisania, ale nie radzi sobie w sferze emocjonalnej czy społecznej to może być mu trudno funkcjonować w roli ucznia i podołać obowiązkom szkolnym i oczekiwaniom najbliższych.
 • Dzieci reagujące w zabawie złością, gniewem, płaczem, obrażające się, impulsywne, agresywne w stosunku do rówieśników lub wycofane czy okazujące  lęk nie są dojrzałe emocjonalnie, co znacznie utrudni im funkcjonowanie w szkole i radzenie sobie z sytuacjami nowymi, trudnymi.
 • Dlatego niezależnie od decyzji jaką Państwo podejmiecie pamiętajcie by:
 • – pozytywnie wypowiadać się na temat szkoły i nauczycieli,
 • – nie porównywać z rówieśnikami czy rodzeństwem,
 • – pochwałą zachęcać do działania,
 • – dostrzegać starania, a nie tylko efekt końcowy,
 • -mądrze wspierać dziecko i służyć pomocą,
 • – zapewniać poczucie bezpieczeństwa, omawiać sytuacje nowe,
 • – gotowość szkolna nie przychodzi wraz z wiekiem biologicznym, o tym decyduje wiele czynników /przebieg ciąży i porodu, uwarunkowania genetyczne i środowiskowe, zdolności i aktywność własna dziecka/,
 • pośpiech edukacyjny nie jest wskazany, jeśli dziecko jest wolniejsze, mało ciekawe świata czy zainteresowane zabawą to lepiej dla niego będzie pozostać w oddziale przedszkolnym, dodatkowy rok pozwoli mu  wyrównać szanse edukacyjne i objąć dodatkową pracą korekcyjno-kompensacyjną czy wyrównawczą.

 

 • Im pełniejsza gotowość szkolna dziecka –tym większa szansa na osiąganie powodzenia w nauce.
 • O sukcesie dziecka decyduje bardziej dojrzałość emocjonalna i społeczna niż posiadane umiejętności szkolne i wiadomości.
 • Dobro dziecka jest najważniejsze, proszę nie sugerować się opinią rodziny czy środowiska.
 • Pozostawiając dziecko w oddziale przedszkolnym trzeba pamiętać o tym, że będzie powtarzało program, który realizowało w poprzednim roku szkolnym, nauczyciel ma jednak obowiązek dostosować program nauczania do potrzeb dziecka czyli możliwe są modyfikacje.
 • Niektórzy twierdzą, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, by dzieci rozpoczynające naukę w klasie I  uczyły się w klasach  jednorodnych czyli osobno 6-latki  i 7-latki, tak by mogły przeżywać radość i być chwalone na poziomie swoich możliwości. Trzeba jednak pamiętać, że w obrębie jednego rocznika też będą różnice rozwojowe.
 • Jeśli dziecko nie radzi sobie w klasie I, to wg rozporządzenia jest możliwe niepromowanie go do klasy drugiej na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców czy opiekunów prawnych. Rodzice sami mogą wnioskować o taką decyzję. Mogą przedstawić opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Wszelkie niepowodzenia na starcie mogą znacznie osłabić motywację do nauki, a każde dziecko chciałoby być obiektem zachwytu rodziców i dziadków. Trudniej dla dziecka będzie poradzić sobie z powtórzeniem klasy I niż pozostaniem w oddziale przedszkolnym.
 • Rodzice wspólnie muszą rozważyć wszystkie okoliczności i powinni być jednomyślni w swojej decyzji.
 • Raz podjęta decyzja jest wiążąca, nie ma możliwości by dziecko uczęszczające  we wrześniu do klasy I powróciło do oddziału przedszkolnego, bo jednak sobie nie radzi.                                                              

    Opr. Pedagog Marzena Zapadka

Skip to content