Jak pomóc dziecku jąkającemu się ?

  Wobec jąkania – postawa nie tylko dydaktyczna, ale terapeutyczna

Mówić do jąkającego się spokojnie i powoli ! 

      Nie wyłączać dziecka z aktywności klasowej.
      Pomagać w budowaniu poczucia własnej wartości, dostrzegać pozytywne cechy.
      Nie robić z jąkania problemu, ani ośrodka zainteresowania.
       Pozwalać uczniowi wybrać formę wypowiedzi ustną lub pisemną.
       Być wzorem poprawnej wymowy.
       Zachęcać do krótkich, ustnych  odpowiedzi  w klasie.
      Indywidualizować proces uczenia.
      Unikać „ wyrywania” na środek, czytania i liczenia na czas.
      Umożliwiać czytanie i recytacje wierszy w parze.
       Stosować formę odpowiedzi pisemnej na tablicy.
       Zapoznać uczniów w klasie z problemem jąkania, aby wyzwolić w nich tolerancję i chęć pomocy.

opracowała   Teresa Podkowińska

Skip to content