RYZYKO DYSLEKSJI JEST PRAWDOPODOBNE U DZIECI:

 • obciążonych genetycznie (dysleksja występuje w rodzinie),

 • pochodzących znieprawidłowo przebiegającej ciąży i porodu (dzieci urodzone przedwcześnie, w zamartwicy, z niską wagą urodzeniową, w złym stanie fizycznymponiżej 10 punktów w  skali Apgara, 

  których można zaobserwować dysharmonie w rozwoju psychomotorycznym (występują symptomy ryzyka dysleksji).

SYMPTOMY RYZYKA DYSLEKSJI

 

UCZNIOWIE KLAS I–III

 • ma trudności z opanowaniem jazdy na hulajnodze, dwukołowym rowerze, wrotkach, łyżwach, nartach;

 • niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych i lekcjach w-f, ponieważ ma trudności z wykorzystaniem niektórych ćwiczeń;

 • nie opanowało w pełni czynności samoobsługowych związanych z ubieraniem się(zapinanie drobnych guzików, wiązanie sznurowadeł), myciem i jedzeniem (nożem i widelcem);

 • trudności z rzucaniem do celu i chwytaniem;

 • niechęcią do rysowania i pisania;

 • nieprawidłowy sposób trzymania ołówka/długopisu -dziecko nieprawidłowo trzyma narzędzie lub zbyt mocno przyciska, przez co ręka szybko się męczy;

 • trudnościami z rysowaniem szlaczków w liniaturze zeszytu, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych;

 • poprzez niski poziom graficzny rysunków i pisania -dziecko„brzydko” rysuje(poziom wykonania – nieadekwatny do wieku życia) i niestarannie pisze (nie mieści się w liniaturze, zagina rogi w 

  zeszycie, pisze wolno);

 • trudności z wyróżnieniem elementów z całości lub składaniem w całość (np. układanie puzzli, klocków);

 • trudności z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki;

 • trudności z odróżnianiem kształtów podobnych (np. liter -m-n-l-t-ł lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np.liter -p-g-d-b);

 • wadliwa wymowa;

 • przekręcanie złożonych wyrazów(przestawianie głosek lub sylab np. sosa lub szosza;

 • używanie sformułowań niepoprawnych pod względem gramatycznym oraz określeń stosunków przestrzennych (nad-pod, za-przed, wewnątrz- na zewnątrz);

 • trudności z zapamiętywaniem np. nazwy dni tygodnia, pór roku, kolejnych posiłków, sekwencji czasowych(wczoraj–dziś-jutro), wierszy, piosenek i poleceń;

 • wolne tempo nazywania szeregu prostych obrazków;

 • trudności z nazywaniem i zapamiętywaniem liter alfabetu, cyfr, powtarzaniem z pamięci szeregu  cyfr lub słów -5 z kolei;

 • trudności z zapamiętaniem tabliczki mnożenia;

 • utrzymywanie się oburęczności;

 • trudności z jednoczesnym wskazywaniem na sobie części ciała i określaniem  ich terminami: prawe-lewe;

 • pisanie liter i cyfr zwierciadlane;

 • nasilone trudności w nauce czytania;

 • bardzo wolne tempo czytania (utrzymujące się głoskowanie lub sylabizowanie) – lecz poprawne;

 • bardzo szybkie tempo czytania, lecz popełnia  dużo błędów(wynikają one z tego, że domyśla się treści na podstawie kontekstu);

 • niewłaściwie i słabo rozumie przeczytany tekst;

 • trudności z  zapamiętaniem kształtu liter rzadziej występujących liter o skomplikowanej strukturze (np. wielkie litery pisane: H,F,Ł,G);

 • popełnianie błędów podczas przepisywania tekstów;

 • nasilone trudności podczas pisania ze słuchu;

 • pisanie wyrazów bezsensownych;

 • nagminne opuszczanie, dodawanie, przestawianie, podwajanie liter;

 • trudności z zapisywaniem zmiękczeń, mylenie głosek i-j-ii-ji, głosek nosowych ą-om-on, ę-em-en;

 • mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym fonetycznie: z-s, w-f, k-g, d-t, p-b, i-y.

 

TERMIN DZIECKO RYZYKA DYSLEKSJI odnosi się do dzieci młodszych szkoły podstawowej, u których występują wybiórcze zaburzenia w rozwoju psychoruchowym, które mogą warunkować wystąpienie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

Dziecko ryzyka dysleksji i nie musi stać się uczniem dyslektycznym. Wszystko zależy od tego, jak szybko rozpoznamy jego potrzeby i zareagujemy na nie, czy uda nam się , nim dziecko zacznie doświadczać niepowodzeń w nauce, i w jakim stopniu, wyrównać dysharmonie w rozwoju psychomotorycznym.

Do rozpoznania zagrożenia dysleksją nie wystarczy stwierdzenie pojedynczego objawu. Im więcej 

symptomów ryzyka dysleksji zauważymy, tym jest ono bardziej prawdopodobne. Obserwację symptomów 

mogą prowadzić rodzice dziecka, nauczyciele.

Jeżeli w/w symptomy utrzymują się u dzieci w klasie III pomimo pomocy udzielanej przez rodziców w domu i właściwej pracy nauczyciela w szkole, należy przeprowadzić badanie diagnostyczne w poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu stwierdzenia, co jest przyczyną zaburzeń.

DOKUMENTACJA

Wymagana do skierowania ucznia na badania do poradni:

 • wniosek rodziców lub opiekunów z prośbą o badanie psychologiczno – pedagogiczne

 • badania pediatryczne od lekarza rodzinnego

 • opinia nauczyciela – wychowawcy

Literatura:

1.Ryzyko dysleksji problem i diagnozowanie, Marta Bogdanowicz, Wyd.Harmonia, Gdańska 2002.

Opracowała: mgr Marzena Zapadka

Skip to content