DOKUMENTY WYDAWANE PRZEZ

PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W MYSZYŃCU

 

 

OPINIE o:

 • potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( dla dzieci od czasu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,

 • wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej,

 • odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

 • gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo odziałem przedszkolnym,

 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego ( stwierdzona głęboka dysleksja) ,

 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,

 • dostosowania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych na III i IV etapie edukacyjnym ( opinia wydana po ukończeniu kl. III i ważna na każdym etapie szkolnym),

 • udzieleniu zezwolenia na indywidualny program nauki,

 • przyjęciu ucznia gimnazjum do udziału przysposabiającego do pracy,

 • pierwszeństwie w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

 • zezwoleniu na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu ( dla uczniów szkół zawodowych, którzy w dniu rozpoczęcia nauki, tj. 1 września nie mają ukończonych 16 lat),

 • braku przeciwstawiań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • objęcia dziecka pomocą psychlogiczno -pedagogiczną w przedszkolu,

 • objęcia dziecka pomocą psychlogiczno-pedagogiczną w szkol lub placówce,

 • inne opinie o przebadanych ( w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu).

ORZECZENIA do kształcenia specjalnego :

 • z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowaczych /zespołowych lub

indywidualnych/dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, ,

 • dla uczniów niewidomych i słabowidzących ,

 • dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących,

 • z niepełnosprawnością ruchową ( w tym z afazją) ,

 • z autyzmem ( w tym Zespołem Aspergera),

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

ORZECZENIA do nauczania indywidualnego ( z uwagi na stan zdrowia ucznia utrudni jacy lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły) ,

ORZECZENIA :

 • dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

 • dla uczniów niedostosowanych społecznie.

Opracowała E. Cyran-Kur

Skip to content