STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W MYSZYŃCU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Ilekroć w statucie jest mowa o „poradni” bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć – Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu .

§2.

 1. Poradnia nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myszyńcu.
 2. Zgodnie z Uchwałą nr XVII/ 157/2020 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 07.05. 2020r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Myszyńcu poprzez zmianę jej siedziby.
 3. Z dniem 1 września 2020r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna z siedzibą w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5, 07-430 Myszyniec utworzono dodatkowe siedziby tej jednostki w:
 • Kadzidle, ul. Słoneczna 2, 07-420 Kadzidło;
 • Baranowie, Rynek 7, 06-320 Baranowo;
 • Lelisie, ul. Szkolna 51, 07-402 Lelis;
 • Czarni, 07-431 Czarnia 42;
 • Łysych, ul. Stanisława Krupki 20, 07- 437 Łyse.

 §3.

 1. Poradnia używa pieczęci urzędowych.
 2. Poradnia może posiadać imię i sztandar.                                                                      

§4.

 1. Organem prowadzącym poradnię jest Samorząd Powiatu w Ostrołęce.
 2. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty poprzez Delegaturę w Ostrołęce.   

    §5.

Poradnia jest jednostką budżetową.

§6.

 1. Rejon działania poradni obejmuje teren następujących jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Baranowo, Gminy Czarnia, Gminy Kadzidło, Gminy Lelis, Gminy Łyse, Miasta i Gminy Myszyniec oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom dla Dzieci w Czarnowcu.
 2. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 3. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 4. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom
  z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

§7.

Korzystanie  z  pomocy  udzielanej  przez  poradnię  jest  dobrowolne  i  nieodpłatne.

 

Rozdział II

Cele i zadania poradni.

 §8.

Poradnia realizuje cele i zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 Z późn. zm.).

§9.

Poradnia w szczególności: udziela dzieciom, od momentu ich urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§10.

Do zadań poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół  i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych.

§11.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci  i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

§12.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

 • wydanie opinii,
 • wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
 • objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

§13.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 

 1. Pomoc, o której mowa w ust. 1 udzielana jest w szczególności w formie:
 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 • terapii rodziny,
 • grup wsparcia,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • warsztatów,
 • porad i konsultacji,
 • wykładów i prelekcji,
 • działalności informacyjno – szkoleniowej.

 

 1. Realizowanie przez poradnię zadań, o których mowa w § 10 pkt 3, polega w szczególności na:
 • udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w: 
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 
 2. planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego,
 3. rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 • współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej
  oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
 • współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,  w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
 • udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom,  pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci   i młodzieży,
 • prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci  i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

 

 1. Zadania, o których mowa w ust. 3,  realizowane są w szczególności w formie:
 • porad i konsultacji,
 • udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych  i specjalistów,
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
 • warsztatów,
 • grup wsparcia,
 • wykładów i prelekcji,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej
 • działalności informacyjno -szkoleniowej,
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 

 1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje: 
 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

 1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w  § 10 pkt 4, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie: 
 • wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
 • wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie  z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe,
 • realizacji podstaw programowych,
 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania  i wychowania,
 • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów,  o których mowa w art. 3 pkt 21, 21c i 21d ustawy o systemie oświaty,
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5,
 • innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

§14.

 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 2. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 3. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom  i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 4. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

Rozdział III

Opinie.

§15.

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • spełniania obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem  i obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • odroczenia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
 • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 §16.

 1. Opinia poradni zawiera:
 • oznaczenie poradni wydającej opinię,
 • numer opinii,
 • datę wydania opinii,
 • podstawę prawną wydania opinii,
 • imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,
 • stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
 • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,
 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
 • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię, podpis dyrektora/wicedyrektora poradni.

 

 1. W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki,
  na pisemny wniosek odpowiednio rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
 2. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

 §17.

 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni,
  a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 2. Osoba składająca wniosek, o której mowa w ust. 1, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki, albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w przedszkolu, szkole lub placówce.
 3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic (opiekun prawny) dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,  a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 4. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
 5. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa w ust. 2, informując o tym osobę składającą wniosek.
 6. Wnioski, o których mowa w § 13 ust.3 pkt 3, § 16 ust.2, § 17 ust.1 składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Rozdział IV.

Orzecznictwo.

 §18.

 1. W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające:
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 1. Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

§19.

Zespoły powołuje dyrektor poradni.

§20.

W  skład zespołu wchodzi :

 • dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
 • psycholog,
 • pedagog,
 • lekarz,
 • inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

§21.

Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół  i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni lub ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 §22.

 1. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.
 2. Zespół wydaje orzeczenie większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
 3. Zespoły wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka ( prawnego opiekuna) lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „ wnioskodawcą”.
 4. Wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej.

§23.

W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:

 • na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:
 1. nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
 2. asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, o których mowa w art.15 ust.7 ustawy,
 3. pomoc nauczyciela,
 4. asystent edukacji romskiej– wyznaczeni przez ich dyrektora,
 • na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inni niż wyżej wymienieni
 • Rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

 §24.

Zespoły orzekają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka i dołączonej do wniosku dokumentacji uzasadniającej wniosek (w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych  i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie jeżeli takie zostały wydane.

 §25.

Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.

§26.

Orzeczenie  i opinię przygotowuje wyznaczony przez przewodniczącego zespołu członek zespołu, którego imię i nazwisko umieszcza się w protokole.

§27.

Orzeczenie wydaje się  wnioskodawcy na piśmie (w jednym egzemplarzu) w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.

§28.

1.W przypadku nieuwzględnienia wniosku, zespół wydaje wnioskodawcy orzeczenie o:  braku potrzeby kształcenia specjalnego, braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, braku potrzeby indywidualnego nauczania, braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, odmowie uchylenia orzeczenia do kształcenia specjalnego, odmowie uchylenia orzeczenia do indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, odmowie uchylenia orzeczenia do indywidualnego nauczania, odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.   

§29.

Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie od orzeczenia do kuratora oświaty,
za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Rozdział V.

Organy poradni.

§30.

Organami poradni są:

 1. dyrektor poradni,
 2. rada pedagogiczna.

§§31.

 1. Dyrektor poradni w szczególności:

 

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
 4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni zaopiniowanym przez radę i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni,
 5. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez poradnię,
 6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 7. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez poradnię z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 

 1. zatrudniania i zwalniania pracowników poradni,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzenia kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom poradni,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników.

 

 1. Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.

 

§32.

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w poradni. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.
 3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego poradnię albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 5. Dyrektor poradni przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, informacje o działalności poradni oraz ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy poradni,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 • wnioski dyrektora poradni w sprawie przydziału nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora poradni w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 • projekt planu finansowego poradni.
 1. Dyrektor poradni wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
  z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia Starostę Ostrołęckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  Kurator  oświaty uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego poradnię. Rozstrzygnięcie Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest ostateczne.
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie poradni.
 3. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.
 4. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego w poradni.
 5. Radę pedagogiczną zwołuje dyrektor powiadamiając członków rady o posiedzeniu na 7 dni przed jej terminem.
 6. Nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej zwołuje dyrektor i wyznacza termin posiedzenia informując o tym członków rady.
 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro pracowników poradni oraz odbiorców jej usług. 

§33.

Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów rodzinnych, terapeutów SI, rehabilitantów i doradców zawodowych.

 §34.

Do zadań psychologa należy:

 1. opieka psychologiczna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 2. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości i umożliwianie ich zaspokojenia oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
 3. przeprowadzanie psychologicznych badań przesiewowych wśród uczniów klas wstępnych oraz opracowanie wyników tych badań,
 4. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 5. diagnoza środowiska ucznia, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec uczniów, rodziców, nauczycieli,
 6. opracowywanie diagnoz psychologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, udział w Zespołach Orzekających,
 7. wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 8. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających  z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 9. prowadzenie warsztatów, prelekcji, pogadanek dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
 10. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 11. prowadzenie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży,
 12. prowadzenie edukacji prorodzinnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,
 13. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne  ucznia,
 14. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych   wynikających  z realizowanych przez nich programów nauczania do  indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 15. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 16. umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 17. inspirowanie działalności terapeutycznej w szkołach i przedszkolach,
 18. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom,
 19. udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania,
 20. prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej, w tym:
 • terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,
 • terapii rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych,
 • terapii małych dzieci w celu wczesnego wspomagania rozwoju psychofizycznego,
 • terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi.

 §35.

Do zadań logopedy należy:

 1. opieka logopedyczna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 2. przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy  dzieci  i młodzieży,
 3. przeprowadzanie logopedycznych badań przesiewowych wśród uczniów klas wstępnych oraz opracowanie wyników tych badań,
 4. diagnozowanie logopedyczne, organizowanie pomocy logopedycznej,
 5. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy, opracowanie indywidualnego programu terapii, prowadzenie dokumentacji zajęć w formie karty terapii,
 6. prowadzanie zajęć grupowych w przedszkolach i klasach wstępnych usprawniających narządy artykulacyjne,
 7. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 8. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
 9. prowadzenie spotkań i warsztatów dla nauczycieli i rodziców,
 10. opracowywanie diagnoz logopedycznych zgodnie z obowiązującymi przepisani,  udział  w Zespołach Orzekających,
 11. udzielanie porad dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
 12. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom,
 13. propagowanie wiedzy logopedyczno-pedagogicznej wśród nauczycieli i rodziców.

 §36.

Do zadań pedagoga  należy:

 1. opieka pedagogiczna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 2. diagnoza środowiska ucznia,
 3. przeprowadzanie pedagogicznych  badań przesiewowych wśród uczniów klas wstępnych oraz opracowanie wyników tych badań,
 4. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i  umożliwianie ich zaspokojenia,
 5. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 6. przeprowadzanie badań diagnostycznych,
 7. opracowywanie diagnoz pedagogicznych i orzeczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, udział w Zespołach Orzekających,
 8. udzielanie porad dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
 9. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom,
 10. udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania,
 11. wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 12. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 13. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu  wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie, prowadzenie warsztatów, prelekcji, pogadanek dla uczniów, nauczycieli, rodziców,
 14. prowadzenie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży,
 15. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
 16. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych  wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające  sprostanie tym wymaganiom,
 17. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne     ucznia,
 18. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 19. umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 20. inspirowanie działalności terapeutycznej w szkołach i przedszkolach,
 • prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży poprzez:
 • stymulację rozwoju percepcyjno-motorycznego, rozwijanie potencjalnych możliwości, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych,
 • terapię dzieci z trudnościami w nauce i niepowodzeniami szkolnymi oraz dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej,
 • terapię dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • treningi czytania i pisania.

Do zadań doradcy zawodowego należy:

 1. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
 2. indywidualne diagnozowanie predyspozycji zawodowych (m. in. zdolności intelektualnych i specjalnych, zainteresowań, osobowości),
 3. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 4. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym,
 5. wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych,
 6. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
 7. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wybór dalszej ścieżki kształcenia,
 8. współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 §38.

Do zadań rehabilitanta należy:

 1. działanie na podstawie diagnozy lekarskiej,
 2. opieka rehabilitacyjna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 3. przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu sprawności ruchowej dzieci i młodzieży,
 4. przeprowadzanie rehabilitacyjnych badań przesiewowych w kierunku wad postawy wśród dzieci i uczniów oraz opracowanie wyników tych badań,
 5. diagnozowanie i sporządzanie pisemnych opinii i organizowanie pomocy rehabilitacyjnej,
 6. prowadzenie rehabilitacji indywidualnej i zajęć grupowych dzieci, opracowanie indywidualnego programu terapii, prowadzenie dokumentacji zajęć w formie karty terapii,
 7. prowadzanie zajęć grupowych w przedszkolach i szkołach,
 8. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy rehabilitacyjnej dla uczniów, rodziców  i nauczycieli (w tym prowadzenie zajęć instruktażowych), 
 9. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad postawy,  w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
 10. opracowywanie diagnoz rehabilitacyjnych do opinii i orzeczeń, zgodnie  z obowiązującymi przepisami,  udział w Zespołach Orzekających,
 11. udzielanie porad dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
 12. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom i opiekunom,
 13. propagowanie wiedzy dotyczącej prawidłowego rozwoju ruchowego wśród nauczycieli, rodziców i opiekunów.

 §39.

Do zadań terapeuty SI  należy:

 1. opieka terapeutyczna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 2. przeprowadzanie badań diagnostycznych, sporządzanie pisemnych opinii   i  organizowanie pomocy w zakresie terapii SI,
 3. prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, na podstawie opinii o potrzebie objęcia taką formą pomocy dziecka, opracowanie indywidualnego programu terapii, prowadzenie dokumentacji zajęć w formie karty terapii,
 4. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla rodziców i nauczycieli (w tym prowadzenie pogadanek, rad szkoleniowych, prowadzenie zajęć instruktażowych itp.),
 5. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu warunków realizacji procesu edukacyjnego dla dzieci, u których stwierdzono dysfunkcje integracji sensorycznej znacznie utrudniające funkcjonowanie w szkole,
 6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających zaburzeniom procesów integracji sensorycznej , w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
 7. udzielanie porad dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
 8. udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom lub opiekunom.

 

 §40.

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej przez poradnię.
 2. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była  karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.
 3. Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców
  i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.
 4. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
 • zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,
 • czas trwania porozumienia,
 • zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z osobami, o których mowa w § 32,
 • zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci  i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni,
 • postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z osobami, o których mowa w § 32, oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

§41.

W poradni zatrudniani są nauczyciele zgodnie z kwalifikacjami określonymi w odrębnych przepisach.

§42.

Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.

 

Rozdział VI.

Organizacja poradni.

 §43.

 1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§44.

Pracownicy pedagogiczni prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami, rodzicami  i innymi osobami w poradni.

 §45.

Pracownicy poradni realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

 §46.

Pracownicy poradni uczestniczą w pracach zespołów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach w tworzeniu działań wspierających tą pomoc na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki. 

§47.

Poradnia prowadzi: 

 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania,
 • rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania,
 • dokumentację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo Oświatowe.

§48.

Dokumentację, o której mowa w § 47 pkt 1 i 2, prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

§49.

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Organ prowadzący, który prowadzi więcej niż jedną poradnię, może ustalić, w porozumieniu z dyrektorem poradni, terminy przerw w pracy niektórych poradni  w okresie ferii letnich. 
 3. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego. 

§50.

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

Rozdział VII.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 §51.

Zespół Orzekający powołany decyzją dyrektora poradni wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki
w szkole na wniosek rodziców, prawnych opiekunów dziecka – wnioskodawcy.

§52.

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o posiedzeniu zespołu.

 §53.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię stwierdzającą, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

 §54.

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
 2. W przypadku uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może być wyższy niż określony w ust.1.
 3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 4. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.

§55.

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
 2. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§56.

 1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:
 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy  z dzieckiem,
 • identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§57.

 1. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi  o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 

 1. Do zadań zespołu należy w szczególności:
 • ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie,
 • nawiązanie współpracy z:
 1. przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym  w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami,                       w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
 2. podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego  i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
 3. ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem,
 • ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

 1. Pracą zespołu koordynuje dyrektor poradni,  albo upoważniony przez  niego nauczyciel.
 2. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach  indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

 §58.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane uchwałą rady pedagogicznej na zasadach określonych w art. 72 ust. 1 z dnia  14 grudnia 2016 r. ustawy Prawo Oświatowe ( Dz. U.   z 2017r., poz.59).

Skip to content