Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu na mocy porozumienia zawartego w dniu 24 listopada 2017 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Ostrołęckim realizuje zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, pełniąc jednocześnie w powiecie ostrołęckim rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:

Do szczegółowych zadań ośrodka należą:

1)  udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2)  wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3)  wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4)  organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

5)  koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

 • a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • b) prowadzenie akcji informacyjnych,
 • c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

            Ośrodek udziela kompleksowego wsparcie rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, u których występują wybrane schorzenia według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

            Zgodnie z założeniami Programu „Za Życiem” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu prowadzi wspomaganie dzieci i ich rodzin w następujących formach:

Dla dzieci w wieku 0 – 7 lat:

 

 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia neurologopedyczna
 • Terapia surdologopedyczna
 • Terapia integracji sensorycznej (SI)
 • Terapia ruchowa (rehabilitacja)
 • Zajęcia w wodzie
 • Dogoterapia
 • Muzykoterapia
 • Konsultacja neurologiczna

            W zależności od potrzeb dziecka istnieje możliwość dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Dla rodziców:

 1. Udzielanie specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy.
 2. Udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
 3. Zapewnienie specjalistycznej opiekę dziecka i jego rodziny, w zależności od potrzeb.
 4. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 5. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.
 6. Zapewnienie konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

            Program „Za Życiem” realizowany będzie przez 5 lat  (2017 – 2021).

Skip to content